vrijdag, 27. maart 2009 - 14:03

Afspraken gemaakt over jeugdbeleid

Zwolle

De provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten hebben op donderdag 26 maart het convenant ‘Jeugdagenda 2009-2012’ ondertekend. In het convenant wordt aangegeven welke resultaten de provincie en gemeenten gezamenlijk willen behalen, welke prestaties dat van een ieder vraagt en welke instrumenten daarbij kunnen ondersteunen.

Hierbij stellen de overheden de volgende prioriteiten: Het realiseren van adequate hulp met minimale wachttijden en geen wachtlijsten, zowel binnen het gemeentelijke als het provinciale aanbod.

Het stroomlijnen van de zorgverlening op het grensvlak van gemeentelijke en provinciale voorzieningen door: Het versterken van de samenwerking. Het opstellen van een escalatiemodel en doorzettingsmacht. Hiermee wordt geregeld dat de gemaakte afspraken over de hulpverlening worden nagekomen, zo nodig via een aanwijzing.

Het werken aan een integrale indicatiestelling. Dit houdt in dat wanneer een kind speciale zorg nodig heeft op het gebied van onderwijs en/of zorg, dit in één keer en eenvoudig georganiseerd wordt. Het benutten en bevorderen van de eigen kracht van het gezin en de sociale omgeving door de inzet van bijvoorbeeld Eigen Kracht Conferenties.

Wettelijke taak
De geïndiceerde jeugdzorg is een wettelijke taak van de provincie Overijssel. Het preventieve jeugdbeleid is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Publieke Gezondheid een gemeentelijke aangelegenheid.

'Alle kansen voor alle kinderen'
In 2007 is door het ministerie van Jeugd en Gezin het beleidsprogramma 'Alle kansen voor alle kinderen' vastgesteld. Dit programma heeft betrekking op het gemeentelijke en provinciale jeugdbeleid en verplicht de partijen om te komen tot één gezin, één plan.

De klant mag geen last meer ondervinden van de verschillen tussen instellingen en geldstromen. De afspraken in de jeugdagenda 2009-2012 dragen er aan bij dat de samenwerking tussen de instellingen in de jeugdketen vanzelfsprekend is.

Extra investeringen
Daarnaast wil de provincie samen met de gemeenten nadere afspraken maken over de vermindering van de instroom van jongeren naar de geïndiceerde jeugdzorg. Als tegenprestatie wil de provincie daarvoor extra investeringen in het gemeentelijke jeugdbeleid mogelijk maken.

Ten opzichte van het huidige beleid zorgt de inhoud van de jeugdagenda voor meer duidelijkheid, meer samenhang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De afspraken in het convenant bieden de mogelijkheid om elkaar meer dan voorheen aan te spreken op de al dan niet behaalde resultaten.
Provincie:
Tag(s):