woensdag, 16. september 2009 - 14:37

Akkoord over omlegging nieuwe N201 bij Schiphol-Rijk

Schiphol-Rijk

Betrokken partijen zijn akkoord met de omlegging van de N201 bij Schiphol. Deze zogenoemde Boerenlandvariant komt ten westen van Park Rijk in Haarlemmermeer in het gebied dat is gereserveerd voor de eventuele parallelle Kaagbaan. Dit heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat woensdag 16 september bekendgemaakt.

Weg mogelijk tijdelijk
Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer, de overige bij het project betrokken gemeenten en Schiphol hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder deze weg kan worden aangelegd. Omdat deze ‘Boerenlandvariant’ wordt aangelegd in het gebied dat is gereserveerd voor de eventuele parallelle Kaagbaan, kan de weg tijdelijk zijn.

Flexibel ruimtegebruik
Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft samen met de regio gekeken hoe zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de ruimte die gereserveerd is voor de eventuele parallelle Kaagbaan. Door flexibel ruimtegebruik rond Schiphol wordt tegemoet gekomen aan de wensen uit de omgeving. Hierdoor kan de Boerenlandvariant nu gerealiseerd worden. Als onderdeel van het N201+programma, gaat de Boerenlandvariant de nieuwe aansluiting op de A4 verbinden met de
Omlegging Aalsmeer-Uithoorn.

Afspraken bij verleggen weg
Met deze overeenkomst wordt gegarandeerd dat de weg verlegd wordt als in de toekomst blijkt dat de baan er zou moeten komen. Zo zijn er afspraken gemaakt over de financiering daarvan. Een andere belangrijke element is dat de partijen afspraken hebben gemaakt over de sloop en verlegging van de weg bij eventuele aanleg van de parallelle Kaagbaan.

Gemeente Haarlemmermeer garant voor meerkosten
Bij het maken van de plannen voor de N201 is in het verleden al gekeken naar een tracé vergelijkbaar met de Boerenlandvariant. Maar in verband met de planologische reservering voor een eventuele parallelle Kaagbaan werd toen gekozen voor een weg die deels boven de Fokkerweg op palen aangelegd zou worden. Toen vorig jaar de gemeente Haarlemmermeer bereid bleek om de financiering van de meerkosten van een eventuele verlegging van de weg in dit gebied te garanderen, kwam de Boerenlandvariant weer in beeld.

Achtergrond
Er is stevig gediscussieerd over het gedeelte van de N201 bij Schiphol-Rijk. In de Realisatieovereenkomst van november 2004 werd vastgelegd dat dit stuk van de N201 deels boven, deels naast de Fokkerweg zou komen te lopen. De omgeving zag liever dat de weg aan de westkant van Schiphol-Rijk door het ‘boerenland’ zou worden aangelegd. Dat zou het aangezicht van Park Rijk minder verstoren en ook minder hinder geven bij de aanleg.

Dit gebied was (en is) echter gereserveerd voor de parallelle Kaagbaan. In de loop van 2008 kwam er bij meer partijen draagvlak voor de Boerenlandvariant. Schiphol ging akkoord en de gemeente Haarlemmermeer stelde zich garant voor eventuele meerkosten als de weg verlegd zou moeten worden vanwege de komst van de parallelle Kaagbaan. Daarmee verdwenen grote belemmeringen. Nu deze overeenkomst gesloten is, is de komst van de Boerenlandvariant een feit.

Financiële afspraken
In het oorspronkelijke besluit over de N201 is bepaald dat voor de gekozen variant € 52 miljoen beschikbaar is. De Boerenlandvariant kan voor een veel lager bedrag gerealiseerd worden, namelijk € 39 miljoen. De € 13 miljoen die overblijft, houdt de provincie in beheer. Ook de rente die de provincie ontvangt, wordt aan dit gereserveerde bedrag toegevoegd.

Het totale bedrag is te zijner tijd beschikbaar om de eventuele sloop en de verlegging van de Boerenlandvariant te bekostigen. Verwacht wordt dat de totale kosten voor de aanleg van de Boerenlandvariant, inclusief de sloop en de verlegging binnen het beschikbare budget voor de oorspronkelijke variant passen. Mochten de kosten het budget toch overschrijden, dan staat de gemeente Haarlemmermeer garant voor betaling van de meerkosten.

Planning
Nu het akkoord er is, kan snel worden gestart met de ruimtelijke procedures om dit deel van de nieuwe N201 te kunnen realiseren. De verwachting is dat de weg eind 2012 gereed is.
Provincie:
Tag(s):