maandag, 7. december 2009 - 17:53

Albayrak start met opvang zieke ex-asielzoekers

Den Haag

Staatssecretaris Albayrak van Justitie zal per 1 januari 2010 starten met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die een verblijfsaanvraag op medische gronden doen. 'Deze groep had tot nu toe pas recht op voorzieningen nadat er verblijf is verleend', meldt het ministerie van Justitie maandagmiddag.

De staatssecretaris geeft hiermee uitvoering aan een motie van de Tweede Kamer, waarin werd gevraagd om de groep medische aanvragers opvang te verlenen om zo te voorkomen dat deze soms kwetsbare mensen zonder opvang op straat belanden.

De staatssecretaris stelt een werkwijze voor, waarin zoveel mogelijk voorafgaande aan de formele indiening van de aanvraag voor een medische vergunning wordt vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van medische problematiek.

Daarom moet de uitgeprocedeerde asielzoeker die een medische aanvraag wil doen en in aanmerking wil komen voor opvang voortaan twee weken voorafgaande aan het formele moment van indiening van de verblijfsaanvraag het medisch dossier in een gesloten enveloppe aanleveren bij de arts van het Bureau Medisch Advies (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het BMA tracht op basis van deze informatie om binnen twee weken een advies over de medische situatie uit te brengen. In die gevallen kan de IND vervolgens direct aan het loket een beslissing nemen. Als het advies van het BMA nog niet gereed is zal opvang worden verleend.

Op deze manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers zonder medische problematiek toch een aanvraag indienen om zo recht te krijgen op opvang. Het gaat naar schatting om circa 1200 medische aanvragen per jaar, waarvan in rond een kwart van de gevallen tijdelijk verblijf op medische gronden wordt verleend.

De uitvoering van de motie zal naar schatting vijftien miljoen euro gaan kosten. Dit kan worden bekostigd uit de besparing die het versneld overplaatsen van toegelaten asielzoekers naar woningen in de gemeenten oplevert.

De Task Force Huisvesting die succesvol bemiddelde over de huisvesting van vreemdelingen die op grond van de pardonregeling in Nederland mogen blijven zal daarvoor worden voortgezet. Een meerderheid in de Tweede Kamer hebben hiertoe een amendement ingediend op de Justitiebegroting.
Provincie:
Tag(s):