dinsdag, 22. september 2009 - 21:19

Arbeidsinspectie constateert: geen overtredingen op scheepswerf De Punt

Tynaarlo

De Arbeidsinspectie heeft haar onderzoek naar de brand in De Punt op 9 mei 2008 afgerond. Burgemeester en wethouders ontvingen vorige week het onderzoeksrapport. De eindconclusie van de Arbeidsinspectie: “Tijdens ons onderzoek hebben wij geen verband kunnen vaststellen tussen een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet door de gemeente Tynaarlo en de oorzaak van het (…) arbeidsongeval (…). In verband hiermee hebben wij volstaan met het opmaken van dit ongevalsrapport”.

Wel doet de Arbeidsinspectie, net als andere onderzoekers, aanbevelingen om de brandweeropleidingen aan te scherpen en om terughoudend te zijn bij het naar binnen treden bij branden in industriepanden.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn blij met de constatering van de Arbeidsinspectie. De aanbevelingen brengen zij over aan de verantwoordelijke instanties.

Alleen het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is nu nog onderweg. Dat rapport wordt in oktober verwacht. Zo snel mogelijk nadat het is binnengekomen zal de gemeenteraad een einddiscussie voeren over alle onderzoeksrapporten die over de brand zijn uitgebracht.
Provincie:
Tag(s):