dinsdag, 6. oktober 2009 - 22:10

Begroting krimpt maar De Wolden blijft investeren

Zuidwolde

Ook De Wolden ontkomt niet aan de effecten van de economische crisis. Om een sluitende vier jaren begroting te krijgen, moet de gemeente 1.2 miljoen bezuinigen. Het college heeft de afgelopen maanden door slim begroten en kritisch naar het eigen huishoudboekje te kijken, voor 1 miljoen aan mogelijke bezuinigingen benoemd. Dit alles zonder grote gevolgen voor het collegeprogramma. De resterende twee ton zal voor de begroting van 2011 worden ingevuld.

De woonlasten voor een gemiddeld huishouden in De Wolden blijven in 2010 per saldo gelijk ten opzichte van dit jaar. De tarieven van de onroerende zaakbelastingen (OZB) gaan met 1,5% omhoog. De tarieven van de afvalstoffenheffing dalen met 4% terwijl de rioolrechten stijgen met ongeveer 3%. Ank van der Ziel, wethouder financiën: “Het college is er trots op dat het gelukt is om onze inwoners zoveel mogelijk te ontzien. Een gemiddeld gezin gaat er niet op achteruit in woonlasten. En dat is prettig in deze tijden.”

De rijksbezuinigingen op het landelijke tekort van € 35 à € 40 miljard hebben in de toekomst ook voor gemeenten nog verdere gevolgen. De rijksbijdrage is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente en kan met 20% afnemen. Dit betekent dat De Wolden rekening moet houden met aanvullende bezuinigingen bovenop de aangekondigde bezuinigingen. Het college stelt echter te willen voorkomen dat de gemeente in een negatieve spiraal van denken en doen terechtkomt. Daarmee is het Drentse spreekwoord ‘De kop der veur’ passend voor het komende jaar.

Doordat de gemeente nog niet alle gelden uit de reserve investeringsprojecten heeft bestemd en er ook naar verwachting nog geld beschikbaar blijft van 2009, bestaat de mogelijkheid om volgend jaar éénmalig ongeveer € 4,7 miljoen te besteden.
Het college stelt de raad onder andere voor middelen beschikbaar te stellen voor de speerpunten die deze zomer al in de ‘Kadernota 2010’ waren gepresenteerd. Het gaat hier dan om zaken als automatisering en dienstverlening, communicatie, voorzieningen brandweerkazernes, de zoutopslag bij de werkplaats in Ruinen, en het uitvoeringsplan bruggen en duikers. Ook wordt de raad gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de verbetering van de toegankelijkheid van bushaltes en een bijdrage aan het Toeristisch Informatie Punt (TIP) Drenthe.

Doordat de gemeente een gezond financieel beleid heeft gevoerd is er geld om diverse grote projecten te financieren en uit te voeren. Hierbij valt te denken aan de realisatie van enkele grote projecten zoals de brede scholen in de Wijk en Ruinerwold. Ook is de unieke samenwerking tussen provincie, rijkswaterstaat en de gemeente over aanpassen en veiliger maken van de N48 zover, dat dit nog dit jaar kan worden aanbesteed. Daarnaast zijn er belangrijke stappen gezet voor de brede school realisatie in Zuidwolde.

Ook is het programma ‘de Ontmoeting’ (GVVP, Woonvisie, Structuurvisie en dorpsvisies) op stoom en op schema. De gemeente werkt hard aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Deze wet wordt in 2010 ingevoerd. En iets waar onze inwoners allemaal mee te maken krijgen is de nieuwe gemeentelijke website. De digitale dienstverlening van de gemeente aan haar inwoners komt hiermee optimaal tot uitvoering.
Provincie:
Tag(s):