donderdag, 3. september 2009 - 14:50

Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde werken samen aan visie

De drie Westerwoldse gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde willen hun beleid op het terrein van recreatie en toerisme actualiseren. Gekozen is voor één gezamenlijke visie voor de regio Westerwolde; één beleidskader, gedragen door de drie gemeenten. De concept visie ‘Compleet Westerwolde’ wordt op 3 september 2009 aan de drie gemeenteraden gepresenteerd.

De gemeenten zijn als volgt te werk gegaan om de visie te vormen: op 18 maart jl. heeft een ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden, gevolgd door een bijeenkomst voor de drie raden op 2 april jl. In beide gevallen was sprake van positieve discussiebijeenkomsten met een goede opkomst. De input vanuit deze twee bijeenkomsten is meegenomen in de toeristische visie ‘Compleet Westerwolde’.

Wat zijn de uitkomsten
In de concept visie ‘Compleet Westerwolde’ staat beschreven dat de drie gemeenten streven naar een gestructureerde groei van het dag- en verblijfsrecreatieve aanbod die bijdraagt aan een toename van de werkgelegenheid. Ze richten zich daarbij op uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het totale toeristisch product. Dit binnen de voorwaarden dat nieuwe ontwikkelingen in het landschap passen en dat er geen wildgroei plaatsvindt. De vijf toeristisch recreatieve ontwikkelingsrichtingen betreffen:

- natuur en cultuurhistorie;
- vaartoerisme;
- verblijfstoerisme;
- welbevinden;
- toeristisch recreatieve infrastructuur.


Concrete uitwerking
Om de visie uit te werken staan er onder andere in het Toeristisch Recreatief Inrichtingsplan Westerwolde (TRIP II) 30 á 35 projecten beschreven. Hierbij valt te denken aan projecten ter verbetering van de toegankelijkheid (wandel- en fietsverbindingen, parkeervoorzieningen etc.) tot versterking van het aanbod aan uiteenlopende recreatieve voorzieningen.
Provincie:
Tag(s):