donderdag, 12. februari 2009 - 10:18

Bevolking groeit met 81 duizend personen

In 2008 kreeg Nederland er per saldo ruim 81 duizend inwoners bij, 34 duizend meer dan in 2007. De sterk gestegen bevolkingsgroei komt vooral doordat zich fors meer mensen in Nederland vestigden en doordat vertrek uit Nederland is gedaald. Deze toename was bijna twee keer zo sterk als in het voorgaande jaar. Nederland telde per 1 januari 2009 bijna 16,5 miljoen inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van het CBS.

In 2008 bereikte de immigratie met bijna 143 duizend mensen een recordhoogte. Een dergelijk aantal is niet eerder door het CBS waargenomen. Alleen bij de millenniumwisseling werd dit aantal enigszins benaderd. In de eerste drie kwartalen van 2008 nam vooral het aantal arbeidsmigranten uit de Europese Unie toe.

In het laatste kwartaal zakte de instroom uit de Oost-Europese lidstaten iets in, maar dit werd gecompenseerd door een hogere instroom vanuit andere landen. De hoge instroom hangt samen met de tot voor kort heersende periode van hoogconjunctuur.

De emigratie daalde het afgelopen jaar juist van 123 duizend naar 116 duizend personen, en droeg zo verder bij aan de bevolkingsgroei. De daling deed zich, met een enkele uitzondering, over de hele linie voor. Het aantal Polen, Roemenen en Bulgaren dat emigreerde liet daarentegen een stijging zien.

Ook de stijging van het aantal geboorten droeg bij aan de snellere bevolkingsgroei. De dalende trend die in het begin van deze eeuw begon, is het afgelopen jaar omgeslagen in een lichte stijging. In 2008 zijn bijna 185 duizend kinderen geboren, ruim 3 duizend meer dan in het voorgaande jaar. Mede onder invloed van de huidige conjuncturele ontwikkeling wordt in 2009 een daling verwacht van het aantal geboorten.
Provincie:
Tag(s):