dinsdag, 17. maart 2009 - 18:52

Bruggen bouwen voor de natuur

Ede

Een ecoduct, ook wel natuurbrug genoemd, is een als natuur ingericht viaduct. Het zorgt ervoor dat natuurgebieden aan weerszijden van een weg of spoorlijn met elkaar worden verbonden. Dieren kunnen op deze manier de barrières zonder probleem oversteken.

Op basis van het beleidsplan ‘Veluwe 2010’ werken het Rijk en de provincie Gelderland samen om op de Veluwe zeven van deze ecoducten aan te leggen. Twee daarvan zullen op het grondgebied van de gemeente Ede komen te liggen.

De initiatiefnemers zijn het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Pro-Rail en de provincie Gelderland. Het Rijk stelt geld beschikbaar via het landelijke Meerjaren Programma Ontsnippering en de provincie draagt bij vanuit het Uitvoeringsprogramma ‘Veluwe 2010’. De rol van de gemeente is meer ondersteunend van aard. Zij zorgt onder meer voor de benodigde ruimtelijke procedures om de aanleg van de ecoducten mogelijk te maken.

De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied van ons land. Door de uitgestrektheid en de variatie aan ecosystemen is de Veluwe erg rijk aan diersoorten en belangrijk voor de biodiversiteit in Nederland en Europa. Tegelijkertijd is de Veluwe erg versnipperd door de vele kilometers wegen en spoorwegen die het landschap doorkruisen. Vooral de drukke rijks- en provinciale wegen zijn onneembare obstakels voor alle lopende en kruipende diersoorten.

Op Ede’s grondgebied zijn de ecoducten Jac. P. Thijsse en Oud Reemst gepland. Het ecoduct Jac. P. Thijsse, overkruist de A12 ten zuiden van het Planken Wambuis. Het ecoduct Oud Reemst strekt zich uit over de N310 ten noorden van het Kneukelbosch.

Voor beide ecoducten worden afzonderlijke bestemmingsplanprocedures gevoerd. De herziening van het bestemmingsplan voor het ecoduct Jac. P. Thijsse doorloopt als eerste de procedure. De tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan is voorzien vanaf 26 maart a.s.
Provincie:
Tag(s):