maandag, 25. mei 2009 - 13:46

Donner wil brede aanpak financiële problematiek pensioenfondsen

Den Haag

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een aantal kwetsbare punten in het stelsel van aanvullende pensioenen onder de loep nemen.

Aanleiding zijn de gevolgen die de economische crisis en de aankomende vergrijzing kunnen hebben voor de pensioenfondsen. Dat staat in een brief die de minister maandag 25 mei heeft verstuurd aan de Tweede Kamer.

Donner wil een onderzoek naar het beleggingsbeleid en het risicobeheer van pensioenfondsen in de afgelopen jaren. De minister vraagt een onafhankelijke commissie van deskundigen, mede op basis van feitenonderzoek van De Nederlandsche Bank, aanbevelingen te doen voor de toekomst. Donner verwacht dat de commissie haar werkzaamheden voor het eind van dit jaar kan afronden.

Verder wil Donner samen met De Nederlandsche Bank en in overleg met de Stichting van de Arbeid bezien in hoeverre het financieel toetsingskader, mede in het licht van de recente ervaringen als gevolg van de financiële crisis, ten aanzien van een aantal elementen bijstelling behoeft en of het huidige financieel toetsingskader is toegesneden op mogelijk structurele veranderingen in het aanvullend pensioenstelsel. Donner streeft ernaar de Tweede Kamer hierover aan het einde van het jaar nader over te informeren.

Ook wil Donner meer samenhang brengen in de huidige bestuurs- en medezeggenschapstructuur van pensioenfondsen. Uit onderzoek van de SER blijkt dat hier nog verbeteringen nodig zijn. Zo overlappen bijvoorbeeld de taken van sommige organen elkaar, hebben pensioenfondsen moeite om voldoende gekwalificeerde personen te vinden en is er sprake van toenemende bureaucratie.

Na de zomer komt Donner met een voorstel na overleg met de pensioensector. Daarnaast wil Donner kijken in hoeverre wettelijke aanpassingen nodig zijn met betrekking tot het toezicht op door pensioenfondsbesturen uitbestede taken, zoals het beheer van pensioenregelingen.
Provincie:
Tag(s):