donderdag, 12. februari 2009 - 17:28

Doorpakken om Beleidsplan KMar 2010 te realiseren

Den Haag

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft met haar programma ‘Beleidsplan 2010’ een goede koers gezet om haar huidige en toekomstige taken in het veiligheidsdomein goed uit te kunnen voeren, maar moet nog een aantal belangrijke stappen zetten om slagvaardig te zijn en om aantrekkelijk te blijven voor vakkundig en enthousiast personeel.

Dat concludeert de Commissie "Evaluatie Beleidsplan KMar 2010" onder meer in haar rapport "Beleidsplan KMar 2010; doorpakken richting 2010". Commissievoorzitter mevrouw A.M. Vliegenthart heeft vanmiddag het eerste exemplaar van het rapport overhandigd aan de minister van Defensie Eimert van Middelkoop.

De stappen die nog moeten worden gezet zijn o.a. dat in aansturing door het gezag moet worden gewaarborgd dat de KMar altijd voldoende middelen heeft om de taken uit te voeren. Ook zouden de operationele commandanten van de KMar eigen verantwoordelijkheid en alle noodzakelijke middelen moeten worden gegeven bij het uitvoeren van hun taken.

Er zou ook een personeelsbeleid moeten worden ingevoerd dat aansluit op de dynamiek en de gewenste flexibiliteit van de KMar, en dat waarborgt dat de taken door ervaren personeel worden uitgevoerd. Verder zou er de komende tijd uitdrukkelijk aandacht moeten worden besteed aan de werkbeleving op de werkvloer en zouden de grote veranderingen die de KMar organisatie ondergaat van hoog tot laag moeten worden begeleid en ondersteund.

Het Beleidsplan KMar 2010 is begin 2005 door de minister van Defensie vastgesteld met als doel om de KMar organisatie aan te laten sluiten op de voorziene nationale en internationale ontwikkelingen en deze te ontwikkelen tot een flexibele taak en resultaatgerichte organisatie.

Het Beleidsplan KMar 2010 is medio 2005 door de minister van Defensie aan de Tweede Kamer aangeboden, samen met het rapport van de commissie "Integriteitonderzoek Koninklijke Marechaussee" (de commissie Staal) die was ingesteld om de mogelijkheden tot en aanknopingspunten voor bevordering van de integriteit bij de KMar te onderzoeken. De maatregelen die voortvloeiden uit beide documenten zijn vanaf dat moment geïntegreerd uitgevoerd in het programma Beleidsplan 2010.

Bij de eerste voortgangsrapportage heeft de minister van Defensie aan de Tweede Kamer toegezegd eind 2008 een externe evaluatie te laten uitvoeren. Daartoe heeft hij op 1 september 2008 de Commissie "Evaluatie Beleidsplan KMar 2010" ingesteld, met als opdracht om te onderzoeken of de maatregelen die voortvloeien uit het Beleidsplan KMar 2010 inclusief de aanbevelingen van de commissie Staal een effectieve bijdrage leveren aan het oplossen van de onderkende knelpunten en of nadere maatregelen nodig zijn.

De commissie diende verder voorstellen ter verbetering te formuleren met vermelding van de mogelijke consequenties. De Commissie "Evaluatie Beleidsplan KMar 2010" onder voorzitterschap van mevrouw A.M. Vliegenthart, bestaat uit drs. J.R. Elffers, mr. P. Vogelzang en drs. E.H. Wellenstein.
Provincie:
Tag(s):