maandag, 22. juni 2009 - 17:18

'Dramatisch dieptepunt voor inkomens boeren en tuinders’

Den Haag

Boeren en tuinders worden nu ook zwaar geraakt door de economische recessie. De enorme inkomensval in 2008, die zich in de eerste helft van dit jaar heeft doorgezet, noodzaakt ondernemers op hun bedrijven om de kosten maximaal te verminderen om zo de huidige zeer moeilijke periode door te komen.

De overheid kan daaraan bijdragen door een reeks maatregelen in de sfeer van ruimere financiële regelingen en garanties. Dit zegt LTO Nederland in een reactie op de cijfers, die LEI Wageningen UR maandag 22 juni over het jaar 2008 bekend heeft gemaakt.

Vorig jaar kelderden de inkomens met gemiddeld 35 procent en de dalende lijn van het tweede halfjaar 2008 heeft zich dit jaar in meerdere sectoren doorgezet. ,,De inkomens van veel agrarische ondernemers zijn in relatief zeer korte tijd weggezakt naar een dramatisch dieptepunt�, zegt Antoon Vermeer, vice-voorzitter van LTO Nederland.

De sterk teruggelopen afzetmogelijkheden en slechte prijzen als gevolg van vraaguitval leiden volgens Vermeer tot zeer grote druk op de inkomens in onder meer de glastuinbouw, de melkvee- en de pluimveehouderij en de bollensector.

Ter overbrugging van de huidige crisisperiode met acute financiële problemen dringt LTO aan op een ruimere toepassing vanuit het Borgstellingsfonds in combinatie met een uitstel van aflossingsverplichtingen en herfinanciering door banken.

Gegeven het onzekere toekomstperspectief en de nog steeds krimpende wereldhandel zijn volgens Vermeer ook fiscale voorzieningen nodig om extreme prijsschommelingen, zoals die zich binnen korte tijd voordoen, op te kunnen vangen. LTO heeft met het oog op een economisch herstelplan vandaag in Luxemburg een tiental punten aangeboden aan minister Verburg (LNV).

LTO dringt er op aan dat overheden en overheidsinstellingen alles in het werk stellen om de eigen lasten voor het bedrijfsleven te beperken en verdere kostenstijgingen te voorkomen. Ook wordt opnieuw gevraagd om meer overheidsgaranties bij exportkredietverlening voor de agrarische sector.

De agrarische sector is zeer exportgericht en droeg met de voedingsmiddelenindustrie in 2008 met een positief handelssaldo van 23 miljard voor tweederde deel bij aan het nationale handelssaldo (bijna 37 miljard).

De milieudruk vanuit de land- en tuinbouw is de afgelopen jaren fors verminderd. Het verbruik van chemische middelen is gehalveerd (1990-2004) en de emissie van broeikasgassen liep met 20 procent terug (1995-2003).

De CO2-emissie uit de glastuinbouw daalt de laatste jaren sterk, terwijl deze sector tevens netto-leverancier van elektriciteit is geworden. Ook de mineralenoverschotten in de veehouderij zijn teruggelopen.

LTO vindt het van groot belang, dat de doelstellingen op milieugebied (gewasbescherming 2010, ‘Schoon en Zuinig� in 2020) worden gehaald. De laatste jaren treedt op enkele milieugebieden een stabilisatie op of neemt de milieudruk toe.

Vermeer: ,,We moeten ondanks de stevige economische tegenwind toch de trend van de beginjaren van deze nieuwe eeuw weer zien te pakken. Het blijft nodig om een verdere verduurzaming (bodem, water, lucht) te stimuleren. We gaan er immers vanuit dat we de doelstellingen in het convenant ‘Schoon en Zuinig’ in 2020 ook kunnen waarmaken. Een stevige fiscale duw in de rug zal naar onze overtuiging nodig zijn om die inderdaad te gaan te halen.�
Provincie:
Tag(s):