dinsdag, 3. maart 2009 - 16:08

Drentse aanpak kredietcrisis

Regio

Gedeputeerde staten van Drenthe hebben een pakket aan maatregelen samengesteld om de negatieve gevolgen van de kredietcrisis in de provincie te beperken. Met het pakket willen zij projecten eerder uitvoeren dan gepland was. Sommige maatregelen kunnen al direct ingaan.

Gedeputeerde staten nemen deze acties om in Drenthe de economische structuur te versterken en het verlies van werkgelegenheid tegen te gaan. Op 11 maart 2009 bespreekt het college haar aanpak met de statenleden van de commissie Bestuur, Financiën en Economie.

Ook in de provincie Drenthe worden de gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis en economische recessie zichtbaar door de terugloop in bedrijvigheid en werkgelegenheid en een oplopende werkloosheid. Vanwege de economische structuur in Drenthe vallen de gevolgen op dit moment nog relatief mee, maar de verwachting is dat de werkloosheid de komende tijd verder toeneemt.

Gedeputeerde staten zien op diverse terreinen mogelijkheden om tot versnelde uitvoering van projecten te komen. Zo zal onder meer eind maart een inventarisatie afgerond zijn van stagnerende woningbouwprojecten in Drenthe, waarna gedeputeerde staten met betrokken partijen zal zoeken naar effectieve maatregelen om die projecten weer op gang te brengen.

Ook willen gedeputeerde staten in 2009 en 2010 van 3000 woningen het energieverbruik verbeteren en zullen versneld 7 vulstations voor duurzame transportbrandstoffen worden gerealiseerd. Bij infrastructurele projecten zal de voorbereiding geïntensiveerd worden zodat eerder met de uitvoering kan worden begonnen, zoals de N374 bij Borger en de N371 bij Smilde. Ook de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt sneller gerealiseerd, zoals de natuurlijke herinrichting van de beek Langeloër Stukken, de bufferzone zuidelijk van het Bargerveen en de inrichting van de Runde.

Omdat op de langere termijn krapte op de arbeidsmarkt wordt voorzien, is het om- en bijscholen van mensen die werkloos (dreigen te) raken belangrijk. Het college wil het onderwijs, bedrijfsleven en de sociale partners ondersteunen om regionale scholingsprogramma’s op te zetten, zodat mensen behouden blijven voor de arbeidsmarkt.

Het college gaat de komende tijd met de betrokken partijen in gesprek om tot nadere uitwerking van de actiepunten te komen. Ook zullen gedeputeerde staten waar mogelijk aansluiting zoeken bij de initiatieven van het rijk en gezamenlijk optrekken met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
Provincie:
Tag(s):