donderdag, 22. januari 2009 - 11:39

Drentse kleuters goed in taal

Regio

Drentse kleuters presteren zeer goed op taalgebied. Zo zit een meerderheid (55%) op het hoogste niveau (A) van de landelijke CITO-score. Landelijk ligt de norm op 25% . Dit bleek vandaag tijdens de presentatie van de derde Drentse Onderwijsmonitor in het provinciehuis in Assen. De onderwijsmonitor brengt de onderwijspositie en de onderwijsloopbaan van de Drentse jongeren van 0–23 jaar in beeld. De monitor bevat onderwijsgegevens van elf van de twaalf Drentse gemeenten en is een initiatief van gemeenten, schoolbesturen en de provincie Drenthe.

Ten opzichte van de vorige twee rapporten is deze monitor uitgebreid met leesprestaties en, in beperkte omvang, gegevens ten aanzien van de voor-en vroegschoolse educatie.

Behalve dat jonge Drentse leerlingen zeer goed presteren op taalgebied blijkt uit het rapport dat de Drentse leerlingen ook goed presteren op het gebied van technisch lezen, met uitzondering van groep 4 waar de prestaties opvallend lager zijn.

Het begrijpend lezen is een zorgpunt in de bovenbouw van de Drentse basisscholen. Daar wordt onder de landelijke norm gepresteerd. Een ander opvallend gegeven is de terugloop van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Tot 2015 is er een daling te verwachten van gemiddeld 10 %.

In Drenthe zijn ruim driehonderd basisscholen. Gemiddeld zijn dat zes basisscholen per tienduizend inwoners (landelijk: ruim 4 basisscholen per tienduizend inwoners). Uit de cijfers blijkt verder dat de deelname aan het speciaal basisonderwijs en aan de regionale expertisecentra (zeer moeilijk lerende of opvoedbare kinderen) in Drenthe gemiddeld lager is dan landelijk.

De meeste leerlingen gaan na de basisschool naar het vmbo, namelijk 42 % (inclusief lwoo is dit 48 %). In Drenthe haalt 15 % van de leerlingen een vwo diploma (landelijk 18%) en 22% een havo-diploma (landelijk 23%). Per gemeente bestaan hierbij grote verschillen.

In het rapport over 2009 zullen naast de leesprestaties ook de rekenscores worden opgenomen en er zal een belangrijke stap worden gezet in het monitoren van de voorschoolse periode.
Provincie:
Tag(s):