zaterdag, 4. april 2009 - 21:57

Drentse monumentenlijst telt 224 panden

Regio

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben 224 provinciale monumenten aangewezen in de categorie ‘gebouwde monumenten tot 1940’. De provincie wil hiermee actief haar cultuur-historische waarden beschermen en het cultureel erfgoed beleefbaar houden. Gedeputeerde van cultuur Rein Munniksma (PvdA) geeft aan dat een zorgvuldige belangenafweging is gemaakt bij het aanwijzen tot provinciaal monument. “De monumenten leveren een belangrijke bijdrage aan de Drentse historische identiteit. Met deze lijst kunnen we cultuurhistorisch erfgoed van bovenlokale betekenis beschermen en in stand houden. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het (cultuur)toerisme en de hieraan verbonden bedrijvigheid.�

De panden en objecten op de lijst zijn gebouwd in de periode voor 1940. Met de aanwijzing krijgen de panden een wettelijke beschermde status en krijgen de eigenaren de mogelijkheid om bij het Drents Monumentenfonds een laagrentende lening af te sluiten. De provincie heeft hiervoor een eenmalig bedrag van bijna 3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Eigenaren en gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen op de voorlopige aanwijzing. De Provinciale Monumentencommissie heeft de zienswijzen beoordeeld en de provincie geadviseerd om de voorlopig aangewezen panden en objecten definitief aan te wijzen als provinciaal monument. Op basis van dit advies en een zorgvuldige belangenafweging zijn de 224 panden en objecten definitief aangewezen als Provinciaal Monument. Gemeenten zijn in het hele proces volop betrokken om tot een goede provinciale monumentenlijst te komen.

De monumentenlijst van de provincie Drenthe kent een integrale aanpak. Het gaat dan niet alleen om gebouwen, maar ook om historisch geografische structuren, stedenbouwkundige opzet van gebieden en archeologische monumenten. Grafheuvels, historische postroutes, zandwegen, vestigingswerken, kanalen en akkercomplexen kunnen ook op de monumentenlijst geplaatst worden. Dit najaar zal GS besluiten welke monumenten de provincie voorlopig aanwijst in de categorie ‘wederopbouw’.
Provincie:
Tag(s):