dinsdag, 7. april 2009 - 16:16

Edelchemie loost illegaal afvalwater

Edelchemie Panheel B.V. heeft afgelopen week vervuild afvalwater geloosd op de Slijkbeek. Uit monsters blijkt dat het water vervuild was met Fosfor, Chroom, Nikkel, Koper, Zink, Zilver, Cadmium en Lood, zo meldt het Waterschap Peel en Maasvallei. De lozing is illegaal, omdat het bedrijf niet meer over een geldende vergunning beschikt om dit afvalwater te lozen.

Edelchemie beschikt sinds 2005 niet (meer) over een milieuvergunning. De provincie Limburg heeft het bedrijf in 2005 gesloten en de procesapparatuur verzegeld. Op het bedrijf vindt alleen nog opslag plaats van vóór de sluiting op het terrein aanwezige (afval)stoffen. Eind 2008 is ook de vergunning van het waterschap om afvalwater te lozen vervallen.

Volgens het waterschap is het risico op herhaling reëel aanwezig. De situatie bij Edelchemie Panheel B.V. is in milieuhygiënisch opzicht slecht. Het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei is geschrokken van deze situatie. Als er geen maatregelen worden getroffen, dan vindt (verdere) verontreiniging van de oppervlaktewater of bodem en grondwater plaats. Collega-overheden en Waterleiding Maatschappij Limburg zijn geïnformeerd over de situatie.
Provincie:
Tag(s):