vrijdag, 15. mei 2009 - 23:14

Europese Steun voor plannen Markermeer IJmeer

Lelystad

Het plan om het Marker- en IJmeer uit te laten groeien tot een uniek natuurgebied in de Randstad kan op steun rekenen van de Europese Commissie. Het nu nog monotone waterlandschap verandert met de uitvoering van de maatregelen uit het Ontwikkelingsperspectief Markermeer-IJmeer in een rijk en gevarieerd natuurgebied.


De natuur heeft dan voldoende veerkracht en biedt ruimte aan de groeiscenario’s en de recreatiebehoefte in het noorden van de Randstad. Mits volledig uitgevoerd, voldoet het plan tevens aan de normen van de Europese regels voor Natuurbescherming.

De kwaliteit van de natuur in het Marker- en IJmeer is nu onaanvaardbaar laag. Door slechte waterkwaliteit loopt het aantal zoetwaterdieren en waterplanten terug, wordt de begroeiing monotoon en verdwijnen grote groepen trekvogels. Daarmee verliest het gebied langzaam maar zeker z’n aantrekkingskracht voor mensen. Deze ontwikkeling staat haaks op de woon-, leef- en recreatiebehoefte van de al maar groeiende Randstad. Om dit tij te keren zijn ingrijpende maatregelen nodig die het proces van achteruitgang in een klap ongedaan maken. Het Ontwikkelingsperspectief Markermeer-IJmeer, dat in opdracht van het Rijk onder regie van de provincies Flevoland en Noord-Holland is opgesteld, rekent af met de stagnatie van de natuurontwikkeling in de meren. Door de aanleg van een oermoeras, vooroevers, en de aanpak van de slibproblematiek wint het gebied aan natuurkracht voor vogels, planten en waterdieren. Op deze manier ontstaat er, nota bene in de Randstad, een natuurgebied dat in potentie kan uitgroeien tot een van de belangrijkste wetlands van Europa. Een blauwe long tussen Amsterdam, Almere, Noord-Holland en Flevoland.

De Europese Commissie spreekt van een ‘goed en innovatief voorbeeld waarbij natuurversterking en recreatie- en stadsontwikkeling in één project worden samengevoegd’. Onder de voorwaarde dat alle maatregelen uit het ontwikkelingsperspectief uitgevoerd en feitelijk onderbouwd worden past de aanpak in de uitgangspunten van de zogenaamde Habitatrichtlijn.

Het oordeel van de Europese Commissie maakt een einde aan de onduidelijkheid of de maatregelen uit het Ontwikkelingsperspectief voldoende zijn om ruimte te bieden aan ontwikkelingsplannen voor bijvoorbeeld de stedelijke gebieden en de uitbreiding van recreatiemogelijkheden in het gebied.

De provincie Flevoland heeft hiermee een methode voor gebiedsontwikkeling geïntroduceerd die een goede balans vindt tussen de noodzakelijke aandacht voor de bijzondere natuur in ons land en de altijd voelbare druk van behoeften op het gebied van wonen, werken en recreëren. Deze methode zal in meer gebieden in Europa mogelijkheden bieden om op een goede manier met ruimtelijke plannen in de toekomst om te gaan.
Provincie:
Tag(s):