zaterdag, 10. oktober 2009 - 20:31

Extra zetel in Europees Parlement voor PVV

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wetsvoorstel dat de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement regelt.

De extra zetel gaat naar de partij die daarvoor op grond van de verkiezingsuitslag van juni 2009 volgens de bepalingen van de Kieswet over de verdeling van restzetels als eerstvolgende in aanmerking komt.

Daarbij blijft de kiesdeler gehandhaafd op 25 zetels. Dat betekent dat de extra zetel alleen kan toekomen aan partijen die in juni 2009 minimaal één zetel hebben gehaald. Op basis van deze verdeelsleutel gaat de 26ste zetel naar de Partij voor de Vrijheid.

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zal aan Nederland een 26ste zetel in het Europees Parlement worden toegewezen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de kandidaat die voor deze zetel in aanmerking komt tijdig kan worden benoemd en toegelaten.

Voorafgaand aan de Europese Verkiezingen van 4 juni 2009 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop het kabinet de extra zetel wil toewijzen. Zo kon het voorstel objectief worden beoordeeld, voordat de uitslag van de verkiezingen bekend was.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):