dinsdag, 21. april 2009 - 14:38

Financiële positie Gelderse gemeenten gezond

Gelderland

De financiële positie van de 56 Gelderse gemeenten is gezond, uitgaven en inkomsten zijn redelijk in evenwicht. Geen grote onaanvaardbare risico's. Wel zijn er nog verbeteringen mogelijk. Zo blijkt uit de jaarlijkse nota gemeentefinanciën van de provincie Gelderland.

Maar er is slechter weer op komst. De mondiale kredietcrisis zal de komende jaren direct in de gemeentelijke financiële huishouding voelbaar zijn. Goed beheer van de gemeentekassen is harde noodzaak.

De directe invloed van de kredietcrisis zal vooral zichtbaar worden in de cijfers van de grondexploitatie in 2010. Gemeenten kopen grond aan voor bijvoorbeeld bedrijventerreinen en woningbouw. Op deze grond verwachten ze winst te maken die gebruikt kan worden voor andere beleidsdoeleinden. Door twee zaken kunnen de komende jaren grote tegenvallers ontstaan: de grond wordt minder duur en minder snel verkocht dan verwacht. Het gaat hier om forse bedragen. Nu al zijn er enkele gemeenten (3) die hier een aanzienlijk risico lopen. Algemeen verwacht de provincie dat de ramingen van diverse gemeenten te optimistisch zijn en dat de verwachting is dat de gemeenten het de komende jaren met minder moeten doen, zeker nu er afspraken gemaakt zijn dat de uitkering van het Rijk in het gemeentefonds de komende drie jaar gelijk blijft.

De gemeenten heffen lokale tarieven. OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten. Gemiddeld is het tarief hiervoor met 4% gestegen. Dit is iets minder dan het landelijke gemiddelde. De belastingdruk is gemiddeld per inwoner is 336 euro. Dit is 13 euro meer dan vorig jaar. De OZB belasting nam gemidddeld met 5,4% toe.

De belastingdruk wordt berekend aan de hand van het profielhuishouden (3 personen met een gemiddeld verbruik). Uit deze vergelijking blijken de eigenaren van de gemeente Berkelland, Renkum en Neerrijnen het duurst uit. Bij de huurders geldt dit voor de gemeenten Winterswijk, Brummen en Bronckhorst. Ubbergen en Nijmegen zijn het goedkoopst.

De nota gemeentefinanciën geeft inzicht in de gemeentelijke boekhoudingen en een overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de financiële huishouding van de gemeenten. Zoals de gemiddelde stijging van lokale tarieven en de ontwikkeling van reserves en weerstandsvermogen. (Hoe goed kunnen gemeenten tegen een stootje)

Belangrijke kostenpost voor gemeenten is het onderhoud aan de wegen. Hiervoor moet iedere gemeenten een begroting en raming maken voor de langere termijn. De helft van de Gelderse gemeenten heeft geen raming gebaseerd op een actueel beheerplan of geeft onvoldoende inzicht in de waarzij waarop een raming heeft plaatsgevonden.

De overheid werkt met publiek geld en moet dit jaarlijks verantwoorden aan de inwoners. Daarnaast is het in Nederland zo geregeld dat de provincies toezicht houden op de financiële huishouding van de gemeenten en een aantal gemeentelijke regelingen. Naast toezicht op iedere gemeente individueel publiceren de provincies ook de totaal cijfers en geven zo een goed beeld van de financiële gemeentelijke huishouding. De conclusies van de nota gemeentefinanciën zijn gebaseerd op begrotingsonderzoek 2009 en het najaar van 2008
Provincie:
Tag(s):