donderdag, 12. maart 2009 - 16:42

Forse injectie in Overijsselse economie

Zwolle

Ruim 90 miljoen euro investeren als impuls voor de Overijsselse economie - dat is de kern van het voorstel van Gedeputeerde Staten om de gevolgen van de recessie in Overijssel het hoofd te bieden. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Het plan voorziet in een breed pakket aan maatregelen op diverse terreinen om de Overijsselse economie vlot te trekken en de werkgelegenheid binnen de provincie op peil te houden.

Van deze investeringen is ruim 63 miljoen euro bestemd voor het eerder uitvoeren en versnellen van projecten. Daarnaast is er nog een extra bedrag van 27 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten.

Sterk, duurzaam en toekomstvast
Overijssel investeert in grote projecten die nodig zijn om Overijssel sterk, duurzaam en toekomstvast te maken. Bij het versnellen en eerder uitvoeren van projecten in de periode 2009-2010 gaat het onder andere om de herstructurering van bedrijventerreinen in Kampen, Almelo, Hengelo en Enschede (9 miljoen euro).

Ook worden de investeringen in de projecten Hart van Zuid in Hengelo (7 miljoen euro) en innovatie in het bedrijfsleven en het marktrijp maken van technologie van onder andere de Universiteit Twente (16,5 miljoen euro) versneld.

Verder wil de provincie projecten naar voren halen die zich richten op verantwoord energieverbruik en een forse verlaging van de CO2-uitstoot (3 miljoen euro), monumentenzorg (4 miljoen euro) en bedrijfsondersteuning voor starters (4,5 miljoen euro).

Voor nieuwe investeringen die al in 2009 starten, heeft de provincie een bedrag van 27 miljoen euro beschikbaar. Hierbij gaat het om:
Monumentenzorg: uitvoering van ongeveer 20 restauratieprojecten (14 miljoen euro).
Duurzame energie: uitbreiden subsidieregeling voor projecten gericht op een forse vermindering van CO2-uitstoot (3 miljoen euro).
Energiebesparingsfonds Overijssel: nieuw fonds voor initiatieven gericht op duurzaam onderhoud en energiebesparing in bestaande woningen (2 miljoen euro).
Beheer en onderhoud (water-)wegen: onderhoud aan de N 347 bij Goor en de N 343 bij Langeveen en voorbereidingen voor de verbetering van de oeverbeschoeiingen in Noordwest-Overijssel (4,4 miljoen euro).
Mobiliteitscentra: een extra financiële bijdrage voor het ondersteunen van werkgevers en werknemers die gedwongen zijn tot werktijdverkorting of ontslag. Het gaat om bij- en omscholing en het helpen bij het vinden van een nieuwe baan (1,5 miljoen euro).
Fietspaden: het realiseren van meer fietspaden in de gemeente Enschede (0,7 miljoen euro).
Water- en natuurbeheer: aanleg van vistrappen bij een viertal stuwen in het gebied van Waterschap Groot Salland tussen Zwolle en Deventer (1,5 miljoen euro).
Samen werken aan een mooi en duurzaam Overijssel

Met het plan van GS snijdt het mes aan twee kanten. Voor de kortere termijn leveren deze projecten werk en omzet op voor de vele bedrijven en organisaties die bij de realisatie en de toelevering betrokken zullen worden. Voor de langere termijn werken vele partijen samen aan een aantrekkelijk en duurzaam Overijssel, waar het prettig wonen en werken is ook in de toekomst.

Aanvullend op eerdere maatregelen
In januari dit jaar nam de provincie Overijssel, na overleg met de Sociaal Economische Raad Overijssel, al maatregelen om de eerste gevolgen van de recessie het hoofd te bieden.

Daaronder waren bijvoorbeeld extra subsidiemogelijkheden voor startende ondernemers, investeringen voor de toeristische branche en investeringen in drie regionale mobiliteitscentra om mensen die hun baan verliezen te begeleiden naar ander werk. Het plan dat GS vandaag presenteert is aanvullend op deze eerdere maatregelen.

Tijdspad
De investeringen kennen een doorlooptijd van voorlopig twee jaar. Dan moet het geld besteed zijn en een groot deel van de werkzaamheden lopen. Het plan laat ruimte voor goede aansluiting op de op korte termijn te verwachten maatregelen van het Rijk, voor zover die van toepassing zullen zijn op de situatie in de provincie Overijssel.

Gedeputeerde Carry Abbenhues: “Niemand weet hoe lang deze recessie aanhoudt. We zullen het verloop scherp in de gaten houden. De provincie wil de Overijsselse economie op gang houden en de schade van de recessie zoveel mogelijk beperken. Medio dit jaar nemen Provinciale Staten van Overijssel een besluit over dit voorstel.�
Provincie:
Tag(s):