dinsdag, 21. juli 2009 - 13:10

Fraude door voorzitter wijkraad

Duiven

De wijkraad Welleveld/Droo-Zuid is de afgelopen tijd meerdere malen negatief in het nieuws gekomen in verband met aangiftes die gedaan zijn tegen de voormalig voorzitter van deze wijkraad.

De aangiftes tot nu toe behelzen verschillende strafbare feiten, te weten:
Het verduisteren van subsidiegelden welke toegekend waren door de gemeente Duiven aan de wijkraad en het oplichten van bedrijven in de gemeente Duiven. Daarnaast smaad tegen Vivare.

Voor de wijkraad kwamen de verduisteringspraktijken van oud-voorzitter voor het eerst aan het licht bij de door hem ingeleverde financiële verantwoording over 2007 en 2008. Hierin stonden tal van posten waar de leden van de wijkraad hun twijfels bij hadden. De voorzitter gaf aan dat hij alle posten kon verantwoorden met bonnen en andere schriftelijke bescheiden.

Ondanks herhaalde (schriftelijke) verzoeken en een ultimatum van de wijkraad om deze stukken te overleggen, heeft de voormalige voorzitter hieraan geen gevolg gegeven. Inmiddels heeft de gemeente Duiven aangifte gedaan van verduistering van deze gelden.

Binnen de wijkraad profileerde de voorzitter zich als een bevlogen man die zich met hart en ziel inzette voor de bewoners van de wijk. Door het grote verloop/leegloop in de wijkraad kon helaas de ongewilde situatie ontstaan dat de voorzitter zowel de taak van voorzitter als penningmeester op zich nam.

De impact, veroorzaakt door de renovatie van woningen en het gedeeltelijk anders inrichten van de wijk, vroeg veel energie van de wijkraad. Uitgaven ten behoeve van de wijk waren er niet. Reden voor de wijkraad om hier controle op uit te oefenen was er niet. Door eerdere penningmeesters was de administratie goed verzorgd en bleek dat er weinig financiële transacties waren die aandacht en/of controle zouden rechtvaardigen.

Door de leden werd met grote regelmaat getracht de voorzitter/penningmeester ervan te overtuigen zijn gedrag te temperen. Zijn gedrag was in de ogen van de overige leden een ongeleid projectiel ten opzichte van de overige gesprekspartners.

De voormalige voorzitter beloofde telkens zijn informatie meer te delen met de wijkraad en aangediende zaken te delegeren. HIj is er ook diverse malen op aangesproken geen individuele belangen namens de wijkraad te behartigen en ook geen uitspraken te doen namens de wijkraad zonder dit eerst te overleggen met de overige leden van de wijkraad. Gebleken is dat de voorzitter ook deze verzoeken naast zich neergelegd heeft.

Inmiddels zijn in rap tempo een aantal zaken naar buiten gekomen waaruit sterk de indruk wordt gewekt dat hij zich ten koste van anderen financieel heeft bevoordeeld. Dit wordt door de wijkraad Welleveld/Droo-Zuid als schokkend ervaren. Enerzijds zijn de direct benadeelden in hun persoon ernstig aangetast, anderzijds is het imago van de wijkraad ernstig geschaad. Ondanks het feit dat alle aangehaalde gebeurtenissen als éénmansactie van de voorzitter gekwalificeerd kunnen worden, beseft de wijkraad terdege dat dit zijn weerslag zal hebben op het vertrouwen in de wijkraad zowel van de bewoners uit de wijk als haar gesprekspartners.

In een gezamenlijk overleg met de andere wijk- en dorpsraden van Duiven is besloten om iets te doen voor nieuwe bewoners van Duiven. Dit project is door de leden van verschillende wijk-/dorpsraden opgepakt. De voorzitter maakte hier geen deel van uit. Nog voordat dit plan was ontwikkeld en goedgekeurd, heeft hij ongevraagd verschillende bedrijven benaderd om dit project financieel te ondersteunen. Op het moment dat dit binnen de verschillende raden bekend werd, werd de voorzitter met nadruk erop gewezen dat dit onwenselijk was en dat alle gelden onmiddellijk naar alle betrokken geretourneerd moesten worden.

De voormalige voorzitter heeft met klem bevestigd dat hij alle gelden aan de verschillende bedrijven teruggestort had en de bedrijven die gelden hadden toegezegd te informeren dat financiële sponsoring niet gewenst was in dit project.

Inmiddels was in het nieuws dat de voorzitter zich niet aan zijn uitspraken en beloftes heeft gehouden. Het is de wijkraad niet bekend hoeveel bedrijven door hem zijn benaderd en financieel zijn benadeeld.

Wanneer politie en justitie hun onderzoek hebben afgerond en dit door de rechter behandeld is geweest, hoopt de wijkraad dat het voor eenieder duidelijk is dat hij niet gehandeld heeft zoals men mag verwachten van een voorzitter/penningmeester van een wijkraad en dat de overige leden van de wijkraad aan deze zaken part noch deel heeft gehad. De huidige leden van de wijkraad zijn het traject ingegaan om met de andere gesprekspartners opnieuw een goed overleg op te bouwen om zaken van de wijk op te kunnen pakken.

Er wordt contact opgenomen met de politie om te kijken welke strafrechtelijke stappen de wijkraad kan nemen tegen de voormalige voorzitter.
Provincie:
Tag(s):