woensdag, 18. februari 2009 - 14:55

Friese minderheid krijgt Europese bescherming

Leeuwarden

Op 25 februari komt het Advisory Committee van de Raad van Europa naar Leeuwarden De taak van het Advisory Committee is het peilen in hoeverre Nederland voldoet aan de verplichtingen van het Europees Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden. De Friezen zijn als enige nationale minderheid erkend onder dit verdrag.

Het kaderverdrag gaat vooral over individuele mensenrechten en antidiscriminatie. Dit verdrag moet niet verward worden met het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het Europees Handvest heeft als doel om regionale talen of talen van minderheden, zoals de Friese taal, te beschermen en te bevorderen.

Op 25 februari worden vertegenwoordigers van verschillende organisaties persoonlijk over deze thematiek door de commissie ondervraagd.

Tûmba, het antidiscriminatie bureau in Fryslân, heeft een belangrijke rol op deze hoorzitting. Tûmba vertegenwoordigt mensen die de afgelopen tijd klachten hebben ingediend over het niet kunnen gebruiken van de Friese taal in de Friese samenleving, in het bijzonder bij overheden. Mensen die klachten hebben in relatie tot het Fries en antidiscriminatie, kunnen bij Tûmba terecht. Verder zijn onder andere de volgende organisaties uitgenodigd: politie Fryslân, rechtbank Leeuwarden, de Fryske Ried, it Berie foar it Frysk, it Frysk Ynternasjonaal Kontakt, Omrop Fryslân en it steatekomitee Frysk.

Met de erkenning van het Kaderverdrag verplichten de partijen zich o.a. tot:

bescherming tegen discriminatie;
bevorderen van gelijkwaardigheid;
toegang tot en het gebruik van media;
taalkundige vrijheden;
recht op onderwijs;
grensoverschrijdende contacten;
deelname aan het openbare, economische, culturele en maatschappelijke leven;
verbod op verplichte assimilatie.
Provincie:
Tag(s):