donderdag, 2. april 2009 - 9:48

Friesland presenteert evaluatie armoedebeleid

De provincie Fryslân heeft haar armoedebeleid geëvalueerd. De belangrijkste conclusies zijn dat het merendeel van de projecten op koers ligt en dat de projecten er een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het armoedebeleid.

Taskforce
De Taskforce Armoedebestrijding is door Provinciale Staten ingesteld met als doel de in totaal vier miljoen euro in te zetten om de armoede te bestrijden. De werkzaamheden van de Taskforce bestaan onder andere uit, advisering van Gedeputeerde Staten over het armoedebeleid en advisering over het verstrekken van subsidies en het opzetten van een databank met best practices om armoede te bestrijden.

Positief
Uit de evaluatie blijkt ook dat gemeenten positief zijn over de projecten en vertrouwen hebben in de Taskforce. Wel vinden gemeenten dat de Taskforce armoedebestrijding meer het voortouw mag nemen in de samenwerking met gemeenten.

2007
Begin 2007 heeft de provincie Fryslân besloten voor de periode 2008-2010 per jaar één miljoen euro te reserveren voor armoedebestrijding. ‘In het coalitieakkoord hebben we afgesproken om gemeenten en instellingen te ondersteunen bij het voeren van armoedebeleid. De evaluatie van nu laat zien dat we aan het werk zijn maar de vaart moet er wel inblijven’; zo zegt gedeputeerde Piet Adema.

De evaluatie
De evaluatie beslaat de periode oktober 2007 tot en met de zomer van 2008. In die periode is er bijna anderhalf miljoen euro subsidie verleend aan zeven projecten. Zo is er € 245.000 ingezet voor preventiemedewerkers van de GKB. De preventiemedewerkers geven voorlichting aan scholieren en diverse instanties. Daarnaast zijn er inmiddels 20 aanmeldingen voor budgetadvies gesprekken geweest. Een ander project is de Sulveren Stipe, waarbij de participatie van senioren vergroot wordt.

Intakegesprekken
Er zijn inmiddels intakegesprekken gevoerd met 72 personen. Waarvan er op dit moment 30 participeren door werk, sport of vrijwilligerswerk. Dit project heeft € 148.000 subsidie ontvangen. Een ander voorbeeldproject voor participatie is het project Leergeld. Dit project geeft scholieren met een smalle beurs de mogelijkheid om mee te doen aan sport en andere buitenschoolse activiteiten.

Conclusies
De conclusies uit de tussenevaluatie zijn onder andere dat samenwerking tussen gemeenten en instellingen maar ook tussen gemeenten en de Taskforce versterkt dienen te worden. Het opzetten van preventieve activiteiten en het versterken van de gemeentelijke informatievoorziening naar de doelgroep toe. De Taskforce zal de conclusies uit de tussenevaluatie meenemen in haar werkplan.
Provincie:
Tag(s):