woensdag, 8. juli 2009 - 21:00

Gemeenten en justitie verbeteren terugkeer ex-gedetineerden

Den Haag

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de nazorg van ex-gedetineerden. Staatssecretaris Albayrak van Justitie en VNG-voorzitter Jorritsma ondertekenden woensdagmiddag een samenwerkingsmodel waarmee de nazorg voor ex-gedetineerden wordt versterkt.

Een goede terugkeer in de maatschappij van ex-gedetineerden is voor iedereen van belang. Voor ex-gedetineerden om te voorkomen dat zij in hun oude gedrag terugvallen, voor burgers omdat zij gebaat zijn bij een veilige omgeving, met minder overlast en criminaliteit.

Het samenwerkingsmodel is primair bedoeld als leidraad voor gemeenten en het gevangeniswezen. In het model zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en justitie vastgelegd ten aanzien van informatie-uitwisseling, verstrekking van identiteitsbewijzen, huisvesting, arbeid en inkomen, schulden en zorg.

Deze aanpak moet er toe leiden dat ex-gedetineerden na hun vrijlating minder snel strafbare feiten plegen of overlast veroorzaken en een nieuwe start kunnen maken in de maatschappij.

In de eerste plaats is de gedetineerde zelf verantwoordelijk is voor een goede terugkeer. Maar gemeenten spelen een belangrijke rol als dat niet lukt. Zij coördineren de terugkeer van ex-gedetineerden.

Vaak gebeurt dat in de Veiligheidshuizen, waarin gemeenten en justitie samenwerken met onder andere politie en jeugd- en zorginstellingen. Ook kunnen kennis en activiteiten van meerdere gemeenten op het gebied van nazorg op die manier worden gebundeld.

De afspraken rond nazorg zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord dat Rijk en gemeenten in 2007 sloten. Voor de uitvoering van deze extra taken voor gemeenten heeft staatssecretaris Albayrak voor de komende twee jaar eenmalig 12 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een goede monitor moet aantonen hoe dit bedrag zich verhoudt tot de uitgaven die gemeenten op dit terrein doen.

Voor alle betrokken partijen is de handreiking Nazorg voor volwassenen ontwikkeld. Deze bevat voorbeelden en mogelijkheden van nazorg en moet vooral inspireren tot het starten van nieuwe initiatieven.

Daarnaast is er een handreiking voor de nazorg voor jeugdige gedetineerden ontwikkeld. Alhoewel de gemeenten daar een andere rol hebben, zijn er gemeenten die er juist voor kiezen een integraal nazorgbeleid te ontwikkelen.
Provincie:
Tag(s):