maandag, 27. juli 2009 - 11:59

Huizinga verleent nog eens drie ontwerpvergunningen voor windparken op zee

Den Haag

Maandag heeft de staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat drie ontwerpvergunningen voor windparken op zee verstrekt.

Eerder dit jaar verstrekte zij al zes ontwerpvergunningen voor windparken voor de kust. Met deze laatste drie ontwerpbesluiten zijn nu alle aanvragen die er lagen binnen de beloofde termijn afgehandeld. Het totale vermogen van deze negen afgegeven ontwerpvergunningen komt daarmee op meer dan 2800 MW.

De drie parken liggen tegen de Duitse grens op 56 km noord van Schiermonnikoog en zijn aangevraagd door drie Duitse partijen: Bard Engineering, Eolic Power en Global Wind Support. Ze sluiten aan bij initiatieven voor windparken aan de Duitse kant van de grens. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de aanvragen beoordeeld op een veilig, doelmatig en rendabel gebruik van de Noordzee. Zo is er gekeken naar het effect op de ecologie en de veiligheid voor de scheep en luchtvaart. De parken liggen zo ver uit de kust dat ze niet met het oog te zien zijn vanaf de Waddeneilanden.

De vandaag afgegeven ontwerpvergunningen zijn voor:
1) BARD Offshore NL 1, Bard Engineering, 60 turbines van 5 MW = 300 MW
2) EP Offshore NL 1, Eolic Power, 55 turbines van 5 MW = 275 MW
3) GWS Offshore NL 1, Global Wind Support, 60 turbines van 5 MW = 300 MW
De vergunningen zijn geldig tot 20 jaar na aanvang van de bouw, plus de tijd die nodig is voor verwijdering van het park en de kabels.

Tot en met 7 september 2009 kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op de afgegeven besluiten, waarna een definitief besluit volgt. De bedrijven die voor 1 november 2009 een definitieve vergunning krijgen kunnen subsidie aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken. In totaal is er voor 950 Megawatt subsidie beschikbaar. Uiterlijk in april 2010 wordt duidelijk welke van de vergunde windparken op zee subsidie krijgen. Dan is bekend of de doelstelling van dit kabinet om nog deze kabinetsperiode voor 950 MW vergunningen uit te geven gehaald is.

De vandaag afgegeven ontwerpvergunningen zijn het resultaat van het draaiboek dat in juni 2008 door staatssecretaris Huizinga is gepresenteerd. Hierin werd duidelijk hoe tot 2010 omgegaan wordt met het verlenen van vergunningen en subsidies bij reeds ingediende initiatieven voor windparken op de Noordzee.

Voor 2020 streeft de overheid naar 6000 MW aan windenergie op de Noordzee. Om dit te bereiken werkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat in samenwerking met de ministeries van EZ, VROM en LNV het lange termijn ontwikkelingsperspectief voor de Noordzee uit. Onderdeel hiervan is het aanwijzen van gebieden op de Noordzee waar windturbineparken kunnen worden gebouwd. De vergunningaanvraag wordt hierbij gecoördineerd behandeld met de subsidieaanvraag.
Categorie:
Tag(s):