woensdag, 14. januari 2009 - 8:49

Illegaal geplaatste hoogzitten op de Kop van Schouwen

Oud Sabbinge

De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren heeft zaterdag 10 januari tijdens veldwerk in het Natuurmonument “de Kop van Schouwen� geconstateerd dat er diverse jachthutten, zgn, hoogzitten, uit de grond zijn gerezen van waar uit tijdens de looptijd van de vergunning op damherten zal worden geschoten.

De rechter van de Middelburgse Rechtbank wees op oudejaarsdag het schorsingsverzoek af van de vergunning tot afschot van beschermde dieren in een natuurgebied. De vergunning was verstrekt op basis van tellingen uitgevoerd door jagers en ondeskundigen die het geslacht van damherten niet eens konden vaststellen.

De uitkomsten van de tellingen worden volgens de Partij voor de Dieren door meerdere deskundigen ernstig in twijfel getrokken, er is zelfs sprake van dat de teluitkomsten met een factor 2 zijn vermenigvuldigd. De Partij voor de Dieren vindt de vergunning tot afschot van de beschermde damherten een overtreding van de Flora en Faunawet omdat enkel populatiebeheer als reden tot afschot is gegeven.

In de vergunning staat dat er bij de jacht o.a. gebruik zal worden gemaakt van zgn. hoogzitten en schermen. Uit contact met een ambtenaar van de gemeente Schouwen-Duiveland heeft de werkgroep inmiddels begrepen dat er voor deze hoogzitten geen vergunningen zijn afgegeven. Dit terwijl de hoogzitten wel vergunningsplichtig zijn.

Verder zouden er ook diverse schermen geplaatst zijn waarachter de jagers plaats kunnen nemen tijdens de jacht. Van deze schermen zijn zij niet op de hoogte of ze vergunningsplichtig zijn en ook heeft de werkgroep deze niet zelf gezien daar deze in de niet voor publiek toegankelijke gebieden zouden staan.

Rob Ossewaarde, voorzitter van de werkgroep Zeeland, heeft inmiddels in een brief aan de gemeente Schouwen-Duiveland met klem verzocht om onmiddellijk tot handhaving over te gaan wat betreft de geplaatste jachthutten en schermen.

Mocht blijken dat deze jachthutten en schermen illegaal neergezet zijn in het natuurpark Kop van Schouwen dan dienen deze per onmiddellijk verwijderd te worden.

Ook als één van de belanghebbende partijen van de jachthutten alsnog overgaat tot het aanvragen van een vergunning, dan dienen de hutten verwijderd te worden in afwachting of de vergunning al dan niet wordt afgegeven aldus Ossewaarde.
Provincie:
Tag(s):