donderdag, 15. januari 2009 - 15:29

Inspectie: ernstige tekortkomingen bij verlofpraktijk Oldenkotte

Den Haag

De Inspectie voor de Sanctietoepassing heeft ernstige tekortkomingen geconstateerd in de verlofpraktijk van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte in Rekken. Dat blijkt uit het inspectierapport dat donderdag openbaar is gemaakt.

De Inspectie voor de Sanctietoepassing heeft in september en oktober 2008 een doorlichting uitgevoerd in het FPC Oldenkotte in Rekken, mede naar aanleiding van een ernstig geweldsincident en een bestuurscrisis.

Het onderzoek is uitgevoerd kort nadat een interim-bestuurder was aangesteld. Tijdens hun inspectie constateerden de inspecteurs dat deze interim-bestuurder een aantal belangrijke verbeteringen in de organisatie heeft aangebracht. Ook heeft hij de procedures met betrekking tot het verlofbeleid aangescherpt waardoor het risico op vermijdbare nieuwe veiligheidsincidenten is gereduceerd.

Ondanks deze maatregelen signaleert de inspectie in het onderzoek nog steeds ernstige tekortkomingen in de verlofpraktijk. Zo vertonen de interne procedure voor het multidisciplinair aanvragen van verlof en de interne toets hierop de nodige hiaten. Ook heeft de inspectie geconstateerd dat bij het afgeven van verloven de risicosignalen van tbs-gestelden niet altijd voldoende serieus worden genomen. De Inspectie wijt dit deels aan de niet goed functionerende communicatie- en organisatiestructuur binnen Oldenkotte. Het forensisch psychiatrisch centrum heeft een aantal maatregelen getroffen om dit te verbeteren. ‘De kans op nieuwe incidenten zal daardoor zeker afnemen. Dit biedt echter nog geen garantie dat dergelijke incidenten zich niet meer zullen voordoen’, aldus het inspectierapport.

De inspecteurs zijn ook kritisch over het overschrijden van de wettelijke termijn waarbinnen behandelplannen vastgesteld moeten worden en over de trage uitvoering daarvan. Ook de termijn voor het afhandelen van beklagzaken wordt regelmatig fors overschreden. Hoewel het FPC vaker gebruik kan maken van urinecontroles en kamercontroles, is de interne veiligheid van Oldenkotte wel op orde (brandveiligheid is niet meegenomen in dit onderzoek).

De belangrijkste aanbevelingen van de inspectie zijn dat Oldenkotte de termijnen rondom behandelplannen beter moet bewaken; de interne verlofprocedure moet aanscherpen en de toepassing daarvan monitoren en evalueren; een kliniekbreed beleid moet opstellen voor urine- en kamercontroles; een integraal registratiesysteem moet opzetten waarin alle relevante informatie voor alle betrokken functionarissen toegankelijk is; bij alle beoogde kleine firma’s of eenmansbedrijven waar een tbs-gestelde tewerk wordt gesteld om een Verklaring Omtrent het Gedrag vraagt. Ten slotte adviseert de inspectie de Dienst Justitiële Inrichtingen om standaard een nieuwe risicotaxatie te laten verrichten als na een incident en een terugplaatsing van een tbs-gestelde een hernieuwde verlofaanvraag wordt gedaan.
Provincie:
Tag(s):