zaterdag, 21. maart 2009 - 19:33

Intrekken vergunning coffeeshop Home Grow

Vlissingen

Burgemeester Dijkstra van Vlissingen heeft besloten de vergunning van
coffeeshop Home Grow aan de Kasteelstraat te Vlissingen in te trekken. Dit heeft hij vrijdag aan de eigenaar medegedeeld. De eigenaar van de coffeeshop voldoet nietlanger aan de eisen die gesteld worden in de Drank- en Horecawet.

Direct gevolg daarvan is het intrekken van zijn verlofvergunning voor het exploiteren van de coffeeshop op grond van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen.

Op basis van het advies van de politie heeft burgemeester Dijkstra op 19 december 2008 besloten de eigenaar van de coffeeshop te informeren over zijn voornemen de vergunning voor de coffeeshop in te trekken. Hij heeft vervolgens de gelegenheid gekregen zijn zienswijze hierover naar voren te brengen. De ingediende zienswijze brengt geen verandering in de
opvatting van de burgemeester. Hij handhaaft daarom zijn besluit om coffeeshop Home Grow te sluiten. De burgemeester heeft de eigenaar laten weten dat hij bereid is met hem te spreken over de gevolgen van de sluiting.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij de Rechtbank. Hiervoor hebben zij zes weken de tijd. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid bij de voorzieningenrechter een aanvraag in te dienen om de coffeeshop te mogen exploiteren in afwachting van het besluit op het bezwaar.

Een verlofvergunning voor exploitatie van een coffeeshop wordt op naam afgegeven aan de eigenaar van de coffeeshop. Dit houdt in dat de vergunning niet kan worden overgedragen aan een andere exploitant.

De gemeenteraad van Vlissingen heeft in zijn softdrugsbeleid vastgesteld dat er maximaal twee coffeeshops in de gemeente gevestigd mogen zijn. Toen dit beleid werd vastgesteld werden echter al drie coffeeshops in de gemeente geëxploiteerd. Dit betekent dat er geen vergunning voor een coffeeshop vrij komt.
Provincie:
Tag(s):