dinsdag, 19. mei 2009 - 12:04

Justitie sluit acht penitentiaire inrichtingen

Den Haag

Staatssecretaris Albayrak van Justitie neemt maatregelen om de wisselende vraag naar celcapaciteit in het gevangeniswezen beter op te vangen. De regionale plaatsing van gedetineerden met het oog op een succesvolle terugkeer in de maatschappij en de dalende behoefte aan cellen vragen om een nieuw en flexibel capaciteitsbeheer.

Tegelijkertijd moeten er maatregelen worden genomen om het bestaande overschot aan cellen af te bouwen. De sluiting van een achttal penitentiaire inrichtingen is daarvoor volgens Albayrak noodzakelijk.

Het afstoten van celcapaciteit en de financiële taakstellingen voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben gevolgen voor het personeel. De komende jaren verdwijnen bij het gevangeniswezen 1200 arbeidsplaatsen. Bij het opstellen van het masterplan zijn regio's met een zwakke arbeidsmarkt zoveel mogelijk ontzien. Door natuurlijk verloop en het begeleiden van werk naar werk, zowel binnen als buiten de DJI, worden de personele gevolgen zoveel mogelijk beperkt.
Provincie:
Tag(s):