vrijdag, 6. februari 2009 - 18:12

Kabinet vermindert knelpunten transportsector

Den Haag

Binnen een jaar is een groot aantal knelpunten voor transportbedrijven opgelost of sterk verminderd. Dit staat in de kabinetsreactie op het adviesrapport Weg Belemmeringen van de commissie Noordzij. Het kabinet heeft samen met het bedrijfsleven een actieplan opgesteld om de top-15 van knelpunten op te lossen.

In april 2007 hebben minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken de commissie Noordzij gevraagd de knelpunten in de transportsector te inventariseren. Daaruit kwamen tientallen knelpunten naar voren die in het actieplan van het kabinet opvolging krijgen.

In het actieplan zetten kabinet en het bedrijfsleven zich in om 15 knelpunten binnen een jaar aan te pakken. Voor de overige knelpunten zal het kabinet nog voor de zomer met een aanvalsplan komen.

Belangrijk onderdeel van de kabinetsmaatregelen is het verminderen van de administratieve lastendruk. Op verschillende manieren verbetert het kabinet de dienstverlening van de overheid zodat bedrijven tijd, kosten en ergernis worden bespaard.

Het gaat onder andere om de vereenvoudiging van de rittenregistratie van bestelauto’s, de verpakkingenbelasting en verlichting van de enquêtedruk in de vervoersector. Omdat het wegnemen van wegbelemmeringen breder is dan alleen het verlagen van de administratieve lastendruk schept het kabinet ook andere mogelijkheden voor de sector.

Zo wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid gecreëerd om langere vrachtwagens (45-voet ISO-containers) voor binnenlands transport te gebruiken. Voor een aantal knelpunten is het noodzakelijk om Europese regelgeving aan te passen. Het kabinet en de sector gaan dit samen agenderen in Europa. Zo meldt het kabinet deze regelgeving in Brussel aan als onnodige administratieve regeldruk.

Naast het inventariseren van transportbelemmeringen heeft de commissie Noordzij aandacht gevraagd voor verbetering van de bereikbaarheid en stedelijke distributie. Met de MobiliteitsAanpak, de Spoedwet en het Actieplan sneller besluiten zet het kabinet in op een bereikbaar Nederland.

Ook is een ambassadeur Stedelijke distributie benoemd die in het overleg tussen decentrale overheden en het bedrijfsleven probeert te voorkomen dat vervoerders te maken krijgen met een lappendeken aan regelgeving per gemeente. Ook stimuleert de ambassadeur experimenten met nieuwe oplossingen met stedelijke distributie. Zo heeft hij recentelijk het startsein gegeven aan de introductie in Den Bosch van binnenstadservice.nl. Dit bedrijf zet in op gebundelde toelevering van winkels vanuit een magazijn buiten de binnenstad.

Verder gaat er geëxperimenteerd worden met regelgeving rondom nieuwe vervoersconcepten. In navolging van een van de adviezen van de commissie Noordzij bereidt het kabinet een praktijkexperiment voor met de Personal Air and Land Vehicle (PAL-V), een voertuig dat zowel kan rijden als vliegen. De praktijkproef heeft als doel om inzicht te geven in de kansen en bedreigingen van het gebruik van een gyrocopter/PAL-V op de openbare infrastructuur.
Provincie:
Tag(s):