woensdag, 25. maart 2009 - 16:39

Landelijke regie aanpak vastgoed-fraude

Den Haag

Het kabinet wil dat de georganiseerde criminaliteit minder grip krijgt op de vastgoedsector. Daarom hebben minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Bos van Financiën woensdag 25 maart de Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed ingesteld. De regiegroep zal de bestrijding van vastgoedfraude landelijk coördineren.

In de regiegroep onder voorzittersschap van de ministeries van Justitie en Financiën zijn de belangrijkste organisaties op het terrein van bestrijding van vastgoedfraude vertegenwoordigd door personen die het mandaat hebben om namens hun organisatie afspraken te maken en beslissingen te nemen.

Het gaat om het Openbaar Ministerie, de politie, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, het Bureau Financieel Toezicht en de ministeries van Justitie, van Financiën, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De regiegroep zal een plan van aanpak opstellen hoe het misbruik en de criminaliteit in de vastgoedsector bestreden kan worden. Als daarvoor wet- en regelgeving aangepast moet worden, zal de regiegroep voorstellen doen aan de ministers.

De instelling van de Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed vloeit voort uit de plannen voor bestrijding van georganiseerde criminaliteit in de vastgoedsector, zoals het kabinet eind 2008 aankondigde.

Verschuilen kan niet meer
De juridische en financiële dienstverleners die onmisbaar zijn voor het doen uitvoeren van vastgoedtransacties, en daarmee de infrastructuur van het misbruik vormen, zullen uit eigen beweging, maar ook door externe druk, scherper moeten omgaan met integriteit in hun handelen.

Helderder zicht
Het gebrek aan transparantie van de vastgoedmarkt wordt aangemerkt als één van de oorzaken van de aantrekkelijkheid voor misbruik door criminelen. Het vergroten van de transparantie is dan ook één van de lijnen waarop de komende tijd extra zal worden ingezet.

Geconcentreerder kijken
Het toezicht op de vastgoedsector wordt verdiept en zal meer gezamenlijk plaatsvinden, waardoor signalen van misbruik sneller aan het licht komen en preventief toezicht, met name door gemeenten, een impuls zal krijgen.

Hard en in gezamenlijkheid aanpakken
De fiscale, bestuurlijke en strafrechtelijke instanties zoomen samen in op de plegers van het misbruik en op degenen die hen daarbij helpen.
Provincie:
Tag(s):