zaterdag, 21. november 2009 - 21:38

Landschap dorpen Oranje, Hijken en Hooghalen wordt verfraaid

De provincie Drenthe heeft op advies van de gebiedscommissie Zuidwest Drenthe ingestemd met het subsidieverzoek van de gemeente Midden-Drenthe, voor de uitvoering van het landschapsprogramma Oranjekanaal West. In het project wordt samen met bewoners van de dorpen Oranje, Hijken en Hooghalen, de regionale identiteit van het landschap versterkt door het herstel en de ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied van groen, cultuurhistorie en recreatie.

Gedeputeerde Munniksma: ‘Landschap en cultuurhistorie zijn van groot belang voor de identiteit van Drenthe. Het is bemoedigend te zien dat gemeenten steeds meer de verantwoordelijkheid nemen voor het landschap en cultuurhistorie. De gemeentelijke landschapsprogramma's zijn daar een goed voorbeeld van’.

Onderdelen binnen het project zijn onder andere: opknappen van erven, graven van poelen, plaatsen van houten landhekken, picknickbankjes en aanlegsteigers ten behoeve van de landschapsbeleving. Maar ook het realiseren van dorpsommetjes, een ruiterroute, planten van wegbeplanting en plaatsen van informatiepanelen maken onderdeel uit van het project.

Ten grondslag aan dit landschapsprogramma liggen de drie dorpsvisies van de betreffende dorpen. De groenelementen uit de dorpsvisies zijn gecombineerd met onderdelen uit het gemeentelijke groenbeleidsplan en landschapsbeleidsplan. Daarnaast zijn ook de recreatieve en cultuurhistorische onderdelen uit de dorpsvisies in het project opgenomen. Met de uitvoering van dit project wordt invulling gegeven aan een aantal wensen vanuit de dorpsbewoners zelf.

Het project heeft een looptijd van drie jaar en zal per 1 december 2009 van start gaan. De totale projectkosten zijn begroot op € 751.395,-.
Provincie:
Tag(s):