woensdag, 10. juni 2009 - 21:06

Landschapsbeheer Friesland tegen bezuiniging platteland

Landschapsbeheer Friesland is tegen de voorgenomen bezuiniging van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. In de nieuwe kadernota 2010 wordt met name het Friese platteland tekort gedaan. Aan de herprioritering van het provinciaal MeerJarenPlan (pMJP) ‘Ympuls foar it Fryske Plattelân’ worden keiharde bezuinigingsvoorstellen gekoppeld. Deze betreffen vooral de plattelandsthema’s: leefbaarheid, cultuurhistorie, recreatieve voorzieningen, natuur en landschap. De laatste wordt zelfs geheel afgebouwd. Landschapsbeheer Friesland vindt dit onaanvaardbaar.

Juist binnen deze thema’s ontwikkelt Landschapsbeheer Friesland al vele jaren tal van projecten. Daarmee geeft de in het Friese landschap gewortelde organisatie juist uitvoering aan het provinciale beleid voor het landelijk gebied en de ambities in het streekplan 'Om de kwaliteit fan de Romte'. Dat gebeurt bovendien vaak in samenwerking met de plattelandsgebieden, geheel in lijn met het gedachtegoed van Anita Andriesen. De aangekondigde bezuiniging zet projecten rond het thema landschap zelfs geheel op ‘0’, wat haaks staat op wat GS zelf aangeeft in haar kadernota, nl. “dat het landelijk gebied er steeds tiptop bijstaat.�

Tijdens het jubileumcongres van Landschapsbeheer Friesland (13 november 2008) spraken de alle Statenfracties zich nog uit het Friese Landschap van groot belang te vinden. Het Friese landschap is ons ‘kapitaal’, zo werd unaniem vastgesteld, en is essentieel voor de ruimtelijke kwaliteit (de rode draad in het streekplan), voor onze economie, de toeristische sector en de Friese identiteit en trots.

De voorgestelde kortingen staan haaks op deze conclusies. Het landschap vereist volgens Landschapbeheer Friesland juist financiële investeringen in plaats van bezuinigingen! Alleen vanwege het feit dat investeringen in het landschap ook een belangrijk winstpunt opleveren in deze tijd van economische crisis: het creëert werkgelegenheid! Maar dan moeten er wel projecten ontwikkeld kunnen worden. Landschapsbeheer Friesland, en met ons tal van andere organisaties die zich inzetten voor een vitaal platteland, ervaren de plannen van GS als bijzonder abrupt. De trend die GS destijds zelf heeft ingezet, wordt nu zonder inhoudelijke argumenten eenzijdig doorbroken.

De bewering van GS, bij monde van gedeputeerde Hans Konst (Leeuwarder Courant 23/5/09), dat niet alle bezuinigingen de vitaliteit van de dorpen raken, bestrijden wij. Vooral ook omdat daarbij het voorbeeld van landschapsbeheer werd genoemd. Juist in door ons ontwikkelde landschapsprojecten wordt de hele Friese samenleving betrokken: dit betreft jeugd, vrijwilligers, agrariërs, werkzoekenden
(reïntegranten), dorpsbelangen, cultuurhistorische verenigingen, het mkb en noem maar op. Draagvlak, samenwerken en je verbonden voelen met je omgeving zijn de belangrijke peilers voor de vitaliteit van een gezonde samenleving. Dit raakt de kern van leefbaarheid van het Friese platteland!
Provincie:
Tag(s):