donderdag, 2. juli 2009 - 16:58

Lichte stijging lokale belastingdruk in Drenthe

Regio

De gemiddelde lokale belastingdruk per inwoner in Drenthe ligt in 2009 op 270 euro. Dat blijkt uit het rapport Financiële Verkenning 2009 waarin de financiële positie van de Drentse gemeenten in kaart is gebracht.

Van deze 270 euro betalen de inwoners van Drenthe gemiddeld 93 euro aan onroerende zaakbelastingen, 101 euro aan afvalstoffenheffing en 76 euro aan rioolrechten. In 2008 bedroeg de gemiddelde lokale belastingdruk per Drentse inwoner 264 euro.

De belastingdruk verschilt per gemeente. Zo zijn inwoners van Westerveld net als voorgaande jaren het meest kwijt, 290 euro. Inwoners van Midden-Drenthe betalen met 251 euro het minst.
Ook de opbrengsten, inclusief opbrengsten van bedrijven, vertonen in 2009 een stijging ten opzichte van 2008. De stijging van de onroerende zaakbelasting bedraagt 6%, en die van de rioolrechten ruim 3%. De reinigingsheffingen vertonen daarentegen een lichte daling van 0,34%. Landelijk gezien springen de Drentse gemeenten er wat dat betreft redelijk gunstig uit; de rioolrechten en reinigingsheffingen vertonen landelijk stijgingen van respectievelijk ruim 6% en 2%. De onroerende zaakbelastingen laten landelijk met bijna 5% een iets minder grote stijging zien dan de stijging met gemiddeld 6% in Drenthe.

Net als voorgaande jaren betaalt een gezin met een huurwoning in Borger-Odoorn het minst aan lokale lasten (200 euro per jaar), en in Westerveld het meest (475 euro per jaar). Uitgaande van de gemiddelde woningwaarde in elke Drentse gemeente, heeft een gezin met koopwoning in Coevorden met 693 euro per jaar de hoogste woonlasten. Dit wordt veroorzaakt door een hoog tarief voor afvalstoffenheffing en de combinatie van een gemiddeld hoge woningwaarde met een in verhouding hoog tarief voor onroerende zaakbelasting. In Assen betaalt een gezin met eigen woning ongeveer 624 euro, dat is het minst van de gemeenten. Assen heeft in 2009 verreweg de laagste gemiddelde woningwaarde.

Gedeputeerde Henk Baas, portefeuillehouder financieel toezicht gemeenten, kwalificeert de financiële positie van de Drentse gemeenten in zijn algemeenheid als redelijk tot goed. Dit ondanks het feit dat net als vorig jaar een aantal gemeenten hun begroting 2009 sluitend heeft gemaakt met eenmalige dekkingsmiddelen. De hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft hieraan ook een positieve bijdrage geleverd. Ontwikkelingen omtrent de algemene uitkering wijzen er echter op dat de gemeenten het de komende jaren (begroting 2010 en meerjarenraming 2011 — 2013) moeilijker krijgen.
Provincie:
Tag(s):