dinsdag, 20. januari 2009 - 16:49

Limburgse jacht weer gedeeltelijk geopend

Maastricht

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten de jacht op houtduiven, fazanten en konijnen te heropenen. Ook wordt de opschorting van de ontheffingen, genoemd in artikel 68 van de Flora- en faunawet, voor het doden van grauwe ganzen en kolganzen beëindigd.

Wildsoorten kunnen als gevolg van extreme weersomstandigheden in de situatie verkeren dat jacht op de betreffende soorten met het oog op instandhouding niet langer toelaatbaar geacht wordt. Op 7 januari dit jaar werd daarom besloten dat de winterse weersomstandigheden aanleiding gaven om de jacht (gedeeltelijk) te sluiten. Ook werden een aantal ontheffingen opgeschort.

Het ging hier om ontheffingen voor het doden van overwinterende grauwe ganzen en kolganzen in het kader van de bestrijding van schade aan landbouwgewassen buiten de voor deze soorten aangewezen foerageergebieden. De sneeuwlaag zorgde ervoor dat het voedsel voor de overwinterende ganzen zeer moeilijk bereikbaar was.

Veldwaarnemingen toonden aan dat de aanwezige ganzen inmiddels weer volop hun voedsel kunnen vinden op graslanden. Er is geen reden om aan te nemen dat de conditie van de dieren door het winterweer van de afgelopen periode zodanig is verslechterd dat de opschorting van de ontheffingen nog langer in stand dient te blijven.

Het verbod van jacht op de wilde eend blijft nog in stand. Dit in verband met de kwetsbaarheid van de eenden door de ijsbedekking van stilstaand water. In tegenstelling tot overwinterende ganzen zijn wilde eenden overdag grotendeels aan het schaarse nog open water gebonden.

De fazant, de houtduif en het konijn zijn niet afhankelijk van water. Door het verdwijnen van het sneeuwdek konden deze dieren weer voldoende conditie opbouwen.
Provincie:
Tag(s):