vrijdag, 16. oktober 2009 - 23:04

Limburgse wegen worden stiller

Maastricht

De Provincie werkt er hard aan om de provinciale wegen in Limburg de komende jaren stiller te maken door het aanbrengen van geluidreducerend asfalt. Recent is stil asfalt aangebracht op de N278 in Wahlwiller en Nijswiller en op een deel van de kom van Cadier en Keer. In 2010 staat het aanbrengen van stil asfalt ondermeer op de planning voor de N292 kom Stramproy, de N298 kom Hunnecum en de N595 in Wijlre.

Dit stille asfalt wordt toegepast bij het uitvoeren van groot onderhoud aan provinciale wegen op locaties waar sprake is van het overschrijden van een geluidniveau van 63 dB bij woningen en van 40 dB(A) in stiltegebieden. Het aanbrengen van stil asfalt is als maatregel opgenomen in het ’Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen’, dat Gedeputeerde Staten 6 oktober 2009 hebben vastgesteld. Het actieplan is een vervolg op de provinciale geluidbelastingkaarten, die in 2007 zijn gemaakt.

De Provincie Limburg heeft bij het opstellen van het actieplan alle eigen wegen onder de loep genomen. Dit plan richt zich op de wegen die bij het opstellen van de geluidbelastingkaart in beheer waren bij de provincie en die niet op korte termijn aan gemeenten worden overgedragen. In totaal heeft de Provincie Limburg circa 470 km weg in beheer. Bij het voortzetten van het huidige beleid zal in 2023 in totaal 219 km stil asfalt zijn aangebracht; circa 73 km hiervan in de planperiode van de komende vijf jaar. De locaties waar in Limburg stil asfalt wordt aangebracht staan in het actieplan.

De Provincie Limburg maakte het ‘actieplan geluid’ op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. De hierin opgenomen maatregelen dragen wezenlijk bij aan het halen van de geluidsdoelstellingen die in het Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL) 2006 zijn opgenomen. Ook wordt hiermee de leefomgevingkwaliteit in Limburg verbeterd.
Provincie:
Tag(s):