vrijdag, 13. november 2009 - 21:34

Luchtkwaliteit Koninginnelaan verbeterd

Roermond

De metingen naar de luchtkwaliteit, die sinds januari 2008 op de Koninginnelaan in Roermond zijn verricht, hebben geleid tot een prima resultaat. De meetresultaten tonen aan dat de luchtkwaliteit ter plaatse van de Koninginnelaan sterk is verbeterd. Er werden in 2008 geen normen voor stikstofdioxine (NO2 ) overschreden op de meetlocatie Koninginnelaan. De blootstelling van de huidige concentraties NO2 zijn zodanig dat ten aanzien van de gezondheid van de omwonenden geen nadelige gevolgen te verwachten zijn.

Als te onderzoeken stof is gekozen voor stikstofdioxine (NO2 ). De reden hiervan is dat deze stof een direct verband heeft met de uitstoot van het wegverkeer en goed (online) te meten is. Bovendien was de verwachting dat de hoeveelheid verkeer door de ingebruikname van de A73 zou veranderen, wat zichtbaar zou worden in een verbetering van de luchtkwaliteit. Deze verwachting wordt bevestigd door de huidige resultaten.

In 2006 heeft het college van B&W het Actieplan luchtkwaliteit vastgesteld. Op grond van de resultaten van het Actieplan bleek dat op een aantal locaties in onze gemeente de toegestane normen voor luchtkwaliteit werden overschreden. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen werd in het Actieplan beschreven op welke wijze luchtkwaliteitknelpunten konden worden weggenomen. Daarbij is vanuit de politiek de wens geuit om de luchtkwaliteit ook te meten. Als locatie voor het meetpunt is de Koninginnelaan gekozen, omdat dit ten aanzien van de luchtkwaliteit de meest kritische weg was in het stedelijk gebied.
Provincie:
Tag(s):