maandag, 26. januari 2009 - 16:52

Meer handen aan het bed

Lelystad

Te weinig personeel in de zorg is niet nieuw. Wel nieuw is dat diverse partners in Flevoland elkaar gevonden hebben om hier iets aan te doen.

Op vrijdag 30 januari ondertekenen provincie Flevoland, zorginstellingen, diverse instanties en gemeentes het convenant Ketenaanpak instroom lager opgeleiden. Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats van 11.00 – 13.30 uur in het Natuurpark te Lelystad.

Handen aan de Ploeg voor Handen in de Zorg
In april 2008 waren de twee staatssecretarissen Aboutaleb en Bussemaker op bezoek in Flevoland en spraken hun steun en waardering uit voor de wijze waarop deze provincie de handen ineen slaat om te anticiperen op de tekorten in de zorg.

Zo heeft Axion als Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland een project ontwikkeld met de naam Handen aan de Ploeg voor Handen in de Zorg. Dit project loopt van 2008 – 2012 en bevat onder meer de onderdelen: Ketenaanpak instroom lager opgeleiden, levensfasegericht personeelsbeleid, bevorderen van mobiliteit en behoud allochtonen en vluchtelingen.

Het project heeft steun ontvangen van het ministerie van VWS. Opleidingsinstituten spelen een belangrijke rol als opdrachtnemer van de samenwerkende instellingen.

Werkgelegenheid in Flevoland
De afspraken binnen het hierboven genoemde convenant leggen een stevige basis voor goede werkgelegenheid in de zorg in Flevoland. Alle partijen die 30 januari tekenen, geven aan dat ieder vanuit eigen positie belang hecht aan de doelstellingen en zich inspant om hieraan optimale medewerking te verlenen.

Het uitgangspunt is dat de arbeidsmarkt zorg en welzijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Bevorderen van in- en doorstroom en optimaliseren van inzet zijn onontbeerlijke instrumenten op de krappe arbeidsmarkt van zorg en welzijn.

De provincie steunt inhoudelijk dit initiatief. Met de ondertekening spreken de eindverantwoordelijke bestuurders van de deelnemende zorginstellingen de intentie uit zo snel mogelijk tot plaatsing van de in de trajecten opgenomen kandidaten over te gaan.

Bovendien nemen zij de verantwoordelijkheid op zich om oplossingen te zoeken voor kandidaten die na een succesvolle afronding geen duurzame arbeidsplek gekregen hebben.

Mensen die wegens arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een uitkering ontvangen maar ook werkzoekenden zonder uitkering kunnen ingezet worden in dit project. Op deze manier zorgt Handen aan de Ploeg voor meer Handen in de Zorg en snijdt het mes aan twee kanten.
Provincie:
Tag(s):