maandag, 16. maart 2009 - 11:06

Meer ruimte voor infrastructuur elektriciteit

Den Haag

Het kabinet acht de elektriciteitsvoorziening van vitaal belang voor de Nederlandse samenleving en hecht er daarom aan dat voldoende ruimte beschikbaar is voor de infrastructuur hiervoor. Om die reden zijn er locaties gereserveerd voor grootschalige elektriciteitsopwekking en trajecten voor hoogspanningsverbindingen.

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Cramer van Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben deel 3 van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen zijn er 23 vestigingsplaatsen voor grootschalige elektriciteitsproductie opgenomen. Ook zijn er 37 globale trajecten aangewezen waar voor hoogspanningslijnen vanaf 220 kV. Borssele, Maasvlakte en Beverwijk zijn aangewezen als locaties waar de stroom van de windparken op zee aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet van het vaste land.

In de Nota Ruimte waren vijf locaties gereserveerd waar geen ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden die de eventuele bouw van kerncentrales in de toekomst belemmeren. Dit geldt niet meer voor de locaties Westelijke Noordoostpolder en Moerdijk. Op de locaties Eemshaven, Maasvlakte 1 en Borssele blijft de reservering van kracht.

De totale lengte van het bovengrondse net van hoogspanningsverbindingen mag niet meer toenemen. Komt er een uitbreiding van het 380 kV-net dan zal deze worden gecompenseerd door bestaande verbindingen op een lager spanningsniveau (110 of 150 kV) ondergronds te verkabelen of deze te combineren met het 380 kV-net.
Provincie:
Tag(s):