dinsdag, 13. oktober 2009 - 20:30

Meerjaren begroting gemeente Leek gepresenteerd

Leek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek heeft haar Programmabegroting voor het jaar 2010 gepresenteerd, inclusief de meerjarenramingen voor de jaren 2011-2013.

De belangrijkste inkomsten van de gemeente komen van het Rijk. In 2010 ontvangt de gemeente 18,6 miljoen euro uit het Gemeentefonds. Ook ontvangt de gemeente bijna 8,7 miljoen euro aan doeluitkeringen van het Rijk, hoofdzakelijk voor het programma werk en inkomen. De gemeente heeft nog andere inkomstenbronnen, zoals de afvalstoffenheffing en rioolrechten ( ruim 3 miljoen), leges voor vergunningen en burgerzaken (0,8 miljoen euro) en Onroerend Zaak Belasting (ruim 2,6 miljoen euro).

De uitgaven bestaan uit de kosten voor bestaande projecten en uit vaste lasten. Vaste lasten zijn projecten met een langere looptijd, onderhoud aan wegen en gebouwen en personeelskosten. De gemeente heeft voor het jaar 2010 in totaal ruim 57 miljoen euro op de begroting staan, het grootste deel hiervan is bestemd voor bestaand beleid.

Het college stelt voor om de OZB opbrengst te verhogen met 2,75%. Dit komt overeen met het percentage dat in 2007, als uitvloeisel van het coalitieakkoord, is aangehouden.

Doordat er minder afval aangeboden wordt, is het mogelijk in 2010 het vaste tarief te verlagen van € 108 naar € 99. De tarieven voor 2010 luiden dan als volgt: vaste component € 99,00 variabele component € 0,21
Provincie:
Tag(s):