maandag, 19. januari 2009 - 22:01

Meppel geeft impuls aan landschap Broekhuizen

Meppel

Het waardevolle hoevenlandschap van de streek Broekhuizen ten oosten van Meppel krijgt in 2009 en 2010 een stevige impuls. De gemeente Meppel heeft Landschapsbeheer Drenthe de opdracht gegeven, samen met de agrariërs en andere bewoners van de streek, te investeren in herstel en aanleg van streekeigen landschapselementen. De gemeente wil op deze wijze uitvoering geven aan haar Landschapsbeleidsplan.

Vanuit het project worden vooral houtsingels, houtwallen, wegbeplanting, lanen en poelen aangepakt. Er worden hagen en bomen geplant en boomgaarden opgeknapt en de opdringerige Amerikaanse vogelpest bestreden.

De streek kent verder bijzondere boerenerven met kenmerkende erfbeplanting, die van sober en functioneel naar uitbundig en rijk gekenmerkt kunnen worden. Door de veranderde functie van een groot aantal erven is veel verdwenen. Eén van de doelstellingen van dit project is de streekeigen kenmerken en waarden van deze erven te herstellen en de binding ervan met het omliggende landschap.

Inmiddels zijn bijna alle bewoners, inclusief de agrariërs, benaderd om te peilen of er voldoende draagvlak is om met een dergelijk project te starten. Uit twee voorlichtingsavonden is gebleken dat zowel de agrariërs als de overige bewoners graag meewerken aan het realiseren van het landschapsproject. Er zal een werkgroep opgericht worden bestaande uit 3 vertegenwoordigers van de agrariërs en 2 vertegenwoordigers van de overige bewoners. Landschapsbeheer Drenthe zal deze maand starten met het bezoeken van de grondeigenaren om samen afspraken te maken over de te verrichten werkzaamheden. Deze worden in een werkplan opgenomen. Alle werkplannen samen vormen uiteindelijk het uitvoeringsprogramma. De uitvoering van de maatregelen zal starten in het najaar van 2009. In december 2010 dient het project te zijn afgerond.

Bewoners van de streek Broekhuizen kunnen zich nog steeds aanmelden om mee te doen aan het project of aan de werkgroep. Aanmeldingen kunnen gericht worden aan de heer Sibert Hoeksma van Landschapsbeheer Drenthe (0592-333750).

Voor het project is ongeveer 650.000 euro beschikbaar, bijeengebracht door met name de gemeente Meppel, de Provincie en Europa (ELFPO, Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling).
Provincie:
Tag(s):