woensdag, 18. februari 2009 - 12:33

Minder regels, meer service

Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre is pro-actief op het gebied van deregulering. Dat blijkt uit een onderzoek van NovioConsult uit Nijmegen.Het college onderschrijft de conclusies en aanbevelingen waar het gaat om vermindering van lasten voor burgers, bedrijven en vrijwilligersorganisaties.

Het onderzoek richtte zich op nut en noodzaak van gemeentelijke regels of het beter toegankelijk maken ervan. Doel is de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Dit jaar worden de meeste aanbevelingen doorgevoerd.

Novio Consult heeft de gemeentelijke regelgeving doorgelicht. Het gaat hier om regels die de gemeente zelf bepaalt en dus niet om landelijke regels die de gemeente alleen maar uitvoert. Dus vooral regels uit de Algemene plaatselijke verordening en regels over subsidies. Te denken valt aan regels die gelden voor het organiseren van een evenement, het aanleggen van een inrit of het aanvragen van een subsidie.

In samenspraak met de plaatselijke winkeliersverenigingen, de horeca, de Industriële Kring Groenlo-Lichtenvoorde, LTO, Kamer van Koophandel en het Vrijwilligersplatform heeft het bureau NovioConsult uit Nijmegen haar onderzoek uitgevoerd en eind oktober 2008 afgerond.
Naast dit onderzoek heeft de gemeente de laatste paar jaar al de nodige vergunningstelsels afgeschaft en vereenvoudigd. Voor venten is bijvoorbeeld geen vergunning meer nodig en het organiseren van een buurtfeest hoeft alleen nog maar even gemeld te worden. Een ander voorbeeld is dat inwoners die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering automatisch in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en hiervoor geen apart verzoek meer hoeven in te dienen.

De conclusies en aanbevelingen uit het rapport sluiten aan bij waar de gemeente in 2007 mee is begonnen, het verminderen van regels en administratieve lasten voor haar inwoners. De gemeente heeft al de nodige vergunningen afgeschaft en vereenvoudigd. Oost Gelre kent nu één evenementenvergunning. Bij bouwaanvragen wordt pro-actief gewezen op mogelijke andere benodigde vergunningen (inrit/ kap/ riool/ drank- en horeca/ bouwmaterialen). Eenvoudige bouwaanvragen worden sneller afgedaan.

Ook in 2009 gaat de gemeente hier mee door. Vereenvoudiging van regels, begrijpelijke formulieren en invoering van het digitaal loket. Digitale bestemmingsplannen en een proef ‘Welstandsvrij plan Flierbeek’. Maar ook buurtbemiddeling, mediation bij arbeidsconflicten en de invoering van de omgevingsvergunning.
Provincie:
Tag(s):