woensdag, 21. oktober 2009 - 10:49

Minister grijpt in bij bouwproject in Margraten

Margraten

Minister Cramer van VROM heeft een stokje gestoken voor de bouw van 32 woningen in de kern Eckelrade in Margraten. De minister heeft de gemeente op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgedragen het betreffende projectbesluit terug te draaien. Reden hiervoor is dat het bouwplan te omvangrijk is en onvoldoende rekening houdt met de kernkwaliteiten van het nationale landschap Heuvelland, zoals het reliëf en de openheid.

Het is de eerste keer sinds de inwerkingtreding van de Wro dat de minister een aanwijzing geeft. Zij mag dat doen als ruimtelijke plannen in strijd blijken te zijn met nationale ruimtelijke belangen. Die nationale ruimtelijke belangen zijn medio 2008 gepubliceerd (de zgn. Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid). Een aantal van die belangen, waaronder het beleid inzake nationale landschappen, wordt ook opgenomen in de amvb Ruimte. Provincies moeten dat vervolgens uitwerken in provinciale verordeningen.

Bij de parlementaire behandeling van de nieuwe Wro heeft minister Cramer gezegd de aanwijzing te zullen gebruiken zolang de amvb nog niet in werking is getreden. Daarom zijn er ook nog geen definitieve verordeningen en moet de minister nu zelf optreden. Ook heeft ze de VROM-inspectie opgedragen extra alert te zijn op nationale belangen. Voor nationale landschappen geldt dat daar alleen mag worden gebouwd als dat niet ten koste gaat van de kernkwaliteiten van het gebied en moet er eerst naar ruimte worden gezocht binnen de bebouwde kom, of elders in de regio.

De gemeente Margraten heeft volgens Cramer echter onvoldoende rekening gehouden met deze uitgangspunten. Ook heeft de gemeente geen vooroverleg gevoerd met de VROM-inspectie, hoewel de wet dit voorschrijft. De zienswijze die de Inspectie daarop heeft ingediend, is vervolgens inhoudelijk genegeerd. Het is nu aan de gemeente om tot een plan te komen dat wel voldoende rekening houdt met de nationale en provinciale ruimtelijke belangen. Er is op dat punt overeenstemming tussen de provincie en het rijk.
Provincie:
Tag(s):