donderdag, 28. mei 2009 - 20:08

Minister investeert 2 miljoen euro in Sittardse wijken

Sittard

Minister Eberhard van der Laan (WWI) geeft 2 miljoen euro voor de verbetering van de leefbaarheid in Thienbunder, Achtbunder en Sanderbout (TASs). Hij baseert dit besluit op de beoordeling door een externe commissie van de plannen in het “Ambitiedocument Sittard Zuid in de lift�. De overheden en woningcorporatie ZO Wonen gaan omvangrijk investeren in mensen, woningen, voorzieningen en infrastructuur. Wethouder Ruud Guyt: “Dit geld helpt mee om de plannen daadwerkelijk te kunnen gaan uitvoeren. Ik hoop dat de provincie nu snel een besluit neemt over haar bijdrage�.

In het ambitiedocument is sprake van een sociaal en een fysiek programma. Het sociale programma kent drie sporen: de kracht van de eigen identiteit, basiskwaliteit leefomgeving en iedereen doet mee. Naast de leefbaarheidproblematiek is er sprake van een andere belangrijke complicerende factor, de krimpende bevolking in Zuid Limburg. De woningvoorraad mag niet meer uitbreiden; de opgave de komende decennia is enkel kwalitatief van aard. Dit vraagt om een geheel andere wijze van woningbouw- en gebiedsontwikkeling en financiering. Daar waar in een groeimarkt woningbouwontwikkeling verdiencapaciteit genereert voor onrendabele investeringen, is dit in een krimpende markt niet meer mogelijk.

Er worden in het gebied in het totaal 457 woningen gesloopt. Het nieuwe woningbouw-programma omvat het realiseren van 110 sociale huurwoningen, 50 koopwoningen en 30 bouwkavels. 267 woningen verdwijnen. Er zijn op dit moment in buurt Sanderbout, Acht en Thienbunder één school en één gemeenschapshuis en in de naastgelegen buurt Ophoven zijn er twee scholen en één gemeenschapshuis. Als gevolg van enerzijds afnemend draagvlak (leerlingenaantallen) en anderzijds wensen uit de buurt is er voor gekozen om één geheel nieuwe brede maatschappelijke voorziening te realiseren voor geheel Sittard Zuid. Dit is het eerste project in een innovatief beleid anticiperend op de krimp.

TASs is de eerste wijk, die in het kader van de Limburgse wijkenaanpak kan rekenen op de ondersteuning van de Provincie Limburg.

Uitgerekend is dat het uitvoeren van alle plannen in het ambitiedocument ca. 47,5 mln euro kost. Gemeente, provincie en ZO Wonen sluiten binnenkort een overeenkomst over de verdeling van deze kosten. Hierin wordt rekening gehouden bijdragen van het rijk.
Provincie:
Tag(s):