donderdag, 22. januari 2009 - 23:47

Minister Verburg wil beleid valkerij aanpassen

Valkenswaard

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil het beleid voor de valkerij verruimen. De minister wil afgerichte roofvogels meer gaan inzetten tegen schade en overlast door vogels of andere dieren. Ook wil zij af van de numerus fixus voor het aantal valkeniers in Nederland.

Dat heeft de minister vandaag aangekondigd bij de opening van het vernieuwde museum voor de valkerij in Valkenswaard.

Volgens de minister kunnen roofvogels die in gevangenschap zijn gefokt goed ingezet worden voor de bestrijding en voorkoming van schade aan landbouwgewassen. Bovendien is bij de jacht de inzet van afgerichte roofvogels een natuur- en milieuvriendelijk alternatief voor het gebruik van het geweer, aldus de minister.

In haar toespraak in Valkenswaard wees de minister er op dat de valkerijwereld al lang te hoop loopt tegen de beperkingen die zijn gesteld aan de valkerij. Zo mag in Nederland alleen gejaagd worden met de havik en slechtvalk, is jagen in de meeste natuurterreinen verboden en mogen er in Nederland niet meer dan 200 valkeniersaktes verstrekt worden. Ook geldt er een beperking voor het wild waarop met de gefokte roofvogels gejaagd mag worden. Valkeniers mogen alleen jagen op konijn, haas, wilde eend, fazant en houtduif.

Minister Verburg maakte bekend dat zij een versoepeling wil van deze regels omdat de valkerij erg nuttig kan zijn bij aanpak van diverse problemen. “Valkeniers worden nu al ingezet om de overlast van meeuwen op met name oesterbanken, vuilstorten en in natuurgebieden terug te dringen. Die inzet wil ik in de toekomst kunnen uitbreiden�, aldus de minister.

Daarnaast vindt de minister dat de valkenier meer ruimte moet krijgen. “De valkerij behoort tot het Nederlands cultuurgoed, maar als we niet snel actie ondernemen dan is de jacht met afgerichte roofvogels alleen nog maar te bekijken op foto’s in dit museum.�

De minister maakte bekend dat zij in de nieuwe Natuurwet, waarin de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 worden samengevoegd, het verbod op de jacht met roofvogels in natuurterreinen wil schrappen.

De minister wil in overleg met de valkerijorganisaties kijken naar een uitbreiding van het aantal soorten roofvogels waarmee gejaagd mag worden. “De havik en de slechtvalk zijn niet in alle gevallen het meest geschikt om in te zetten bij overlast of schade door vogels of andere dieren�, aldus de minister. Ze maakte daarbij duidelijk dat de eis blijft dat de vogels in gevangenschap moeten zijn gefokt.

Verder kondigde de minister aan dat zij in de nieuwe Natuurwet, die naar verwachting in 2010 ter behandeling bij het parlement wordt ingediend, ook de numerus fixus van 200 valkeniersvergunningen gaat opheffen. De minister bekijkt nog of het aantal van 200 valkeniersaktes omhoog gaat of dat de numerus fixus helemaal wordt geschrapt.

In haar toespraak wees de minister er op dat iemand die valkenier wil worden een opleiding moet volgen en minstens twee seizoenen moet meelopen met een mentor om een valkeniersakte te kunnen halen. Voor haar is er daarom geen reden om aan het aantal van 200 valkeniers vast te houden. “Ik heb namelijk voldoende garantie dat de opleidingseisen voor valkeniers dermate streng zijn dat alleen de zeer serieuze valkeniers, die voldoende tijd en liefde in hun hobby willen steken, zullen overblijven.�

De minister hield haar gehoor voor dat zij van de valkeniers wel het nodige terug verwacht voor de versoepeling van de regels. Zo verlangt ze van valkeniers dat ze volledig meewerken aan controles die moeten garanderen dat de valkerij inderdaad alleen met in gevangenschap gefokte vogels wordt beoefend. Daarnaast moeten valkeniers volgens de minister stelling nemen tegen uitwassen in de roofvogelhouderij en moeten de organisaties leden die de regels niet naleven royeren. Ook zei de minister te hopen dat de valkeniers internationaal via de International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey hun krachten blijven bundelen ter bescherming van roofvogels in het wild.
Provincie:
Tag(s):