donderdag, 1. oktober 2009 - 19:13

Mogelijk verband kanker door uitstoot Corus

IJmuiden

Minister Cramer van VROM gaat met staalbedrijf Corus afspraken maken om de uitstoot van schadelijke stoffen verder terug te dringen.

Corus treft voorbereidingen om tussen 2012 en 2015 doekfilters te installeren op de Sinterfabriek. Tot die tijd treft Corus maatregelen om de uitstoot van fijnstof en zware metalen van de sinterfabriek met maximaal veertig procent terug dringen.

Onderzoek naar gezondheidseffecten

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gezondheidseffecten van de uitstoot van schadelijke stoffen. Uit het onderzoek blijkt dat in bepaalde gebieden in de IJmond meer longkanker voorkomt dan gemiddeld in de regio. Landelijk en ook in de IJmond wordt longkanker vooral veroorzaakt door de rookgewoonten van de inwoners. Een klein deel is wellicht toe te schrijven aan de vroegere uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het staalbedrijf Corus. Het verhoogde aantal longkankergevallen kan ook andere oorzaken hebben, zoals een beroepsmatige blootstelling of andere bronnen van luchtverontreiniging in de IJmond. Het RIVM concludeert dat het niet mogelijk is stellige conclusies te trekken over de oorzaak van het verhoogd optreden van longkanker in de IJmond. De minister heeft vandaag de resultaten van het onderzoek aangeboden aan de Kamer.

Achtergrond

Het onderzoek heeft bevestigd dat de IJmond voor wat betreft de luchtkwaliteit een zwaar belast gebied is. Evenwel is ook geconstateerd dat de concentraties in de lucht van fijn stof, pak’s en zware metalen (zoals cadmium) de laatste jaren lager zijn dan in het verleden. Op enkele plaatsen wordt ook nu nog de daggemiddelde grenswaarde voor fijn stof lokaal overschreden.

Luchtkwaliteit

Uitgangspunt in het milieubeleid van de overheid is dat aan de nationale en internationale normen voor emissies en milieukwaliteit —waaronder luchtkwaliteit- wordt voldaan. Nederland heeft zich vastgelegd op het tijdig realiseren van de EU-grenswaarden voor luchtkwaliteit door het uitvoeren van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Ook voor de provincie Noord Holland en de regio IJmond is hiervoor een aanpak voorzien. De doekfilters op de Sinterfabriek dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de regio. Corus is met de voorbereidingen gestart, zodat de doekfilters tussen 2012 en 2015 geinstalleerd kunnen worden. Ook is met Corus afgesproken om in de tussenliggende periode aanvullende maatregelen te nemen om de emissies van fijnstof en zware metalen van de sinterfabriek tot maximaal veertig procent terug te dringen.
Provincie:
Tag(s):