dinsdag, 7. april 2009 - 14:14

Nederland krijgt uitstel van EU voor aanpak fijnstof

Den Haag

De Europese Commissie vindt dat Nederland met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) laat zien dat het de overschrijdingen van de luchtkwaliteit op korte termijn aanpakt en hiervoor een sluitend pakket aan maatregelen heeft. Dat was voor de Europese Commissie reden om te besluiten dat Nederland meer tijd krijgt om aan de Europese luchtkwaliteitsnormen te voldoen.

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu is blij met de positieve uitspraak van de Europese Commissie. “Dit geeft aan dat de Commissie vertrouwen heeft in de aanpak die Nederland voorstaat. Het NSL is een ingrijpend plan met veel maatregelen waar het kabinet en de NSL-regio’s veel geld in hebben gestoken.

Met deze goedkeuring kunnen Rijk en regio’s nu samen aan de slag om de luchtkwaliteitsproblemen op te lossen. Hiermee kunnen gezondheidsproblemen worden aangepakt en kan stagnatie van ruimtelijke ontwikkelingen worden voorkomen�, zei zij dinsdag.

Uitstel
De Europese Commissie verleent Nederland uitstel voor fijn stof (PM10) tot midden 2011 en voor stikstofdioxide (NO2) tot 1 januari 2015. Alleen voor de agglomeratie Heerlen/Kerkrade verleent de Commissie een korter uitstel voor NO2, tot 2013.

Reden hiervoor is dat hier naar alle waarschijnlijkheid al in dat jaar geen overschrijdingen van de grenswaarde meer voorkomen, door de inzet van rijksmaatregelen en lokaal beleid. Het definitieve NSL zal op dit punt worden aangepast.

Nu de beslissing over het uitstel definitief is, kan het NSL naar verwachting nog voor de zomer van kracht worden. Het wachten is nu op de afronding van de parlementaire behandeling: behandeling in de Eerste Kamer en vervolgens de actualisatie van het NSL op basis van de inspraakreacties, Kamerbehandeling en de meest recente emissiegegevens.

NSL
Het NSL is een samenhangend pakket van ruimtelijke en infrastructurele projecten en alle maatregelen van Rijk en regio’s die de luchtkwaliteit verbeteren. Ook staan in het NSL financiële middelen van het Rijk voor de maatregelen die gemeenten en provincies nemen. Tenslotte bevat het NSL een onderzoeksysteem waarmee gevolgd kan worden of de maatregelen inderdaad het beoogde effect hebben.

Achtergrond
Het kabinet wil dat met het NSL alle luchtkwaliteitsknelpunten voor 2015 zijn opgelost. Zonder uitstel kunnen de recent vastgestelde Europese luchtkwaliteitsnormen niet op tijd worden gehaald. Dat geldt overigens voor de meeste Europese lidstaten. Daarom bevat de Europese Richtlijn de mogelijkheid uitstel aan te vragen.

Eis hiervoor is dat een lidstaat via een integraal plan aantoont binnen de uitstelperiode wel aan de normen te kunnen voldoen. Nederland is het eerste land dat uitstel heeft aangevraagd en verkregen.
Provincie:
Tag(s):