vrijdag, 2. oktober 2009 - 17:41

Negen miljoen extra voor aanpak Antilliaanse jongeren

Den Haag

Het kabinet stelt van 2010 tot en met 2013 jaarlijks 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren. Dit heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) vrijdagmiddag laten weten.

Hetzelfde bedrag investeren de 22 betrokken gemeenten, waardoor jaarlijks in totaal negen miljoen euro beschikbaar komt. De inspanningen van het kabinet blijven de komende jaren erop gericht de overlast veroorzaakt door Antilliaans-Nederlandse jongeren aan te pakken.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie, mede namens minister Hirsch Ballin van Justitie, minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In Nederland leven zo’n 130.000 Antilliaanse Nederlanders. Een in verhouding groot deel heeft problemen om aansluiting te vinden en om mee te doen in de samenleving. Antilliaans-Nederlandse jongeren zijn oververtegenwoordigd als het gaat om criminaliteit, werkloosheid en voortijdige schooluitval.

Het geld zal worden ingezet om de problemen terug te dringen en de uitvoering van de aanpak onder te brengen bij de reguliere instellingen in de gemeenten. Jaarlijks vindt overleg plaats over de voortgang van de plannen en de behaalde resultaten.

Kenmerkend voor de aanpak de komende jaren is dat deze samenhangend en zoveel mogelijk regulier zal zijn. Het kabinet wil samen met gemeenten de komende jaren meer Antilliaanse Nederlanders (waaronder ook nieuwkomers) bereiken en hen een passend aanbod voor inburgering en taal doen.
Provincie:
Tag(s):