vrijdag, 23. januari 2009 - 8:38

Nieuwe werkwijze rondom kwijtschelding heffingen

Waterschap Zeeuwse Eilanden verstuurt de aanslagen zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen op 23 januari. De heffingen gelden voor iedere belastingplichtige. Inwoners die de belastingen niet kunnen betalen, ook niet door het afsluiten van een betalingsregeling, kunnen kwijtschelding aanvragen.

De wijze van behandeling van die verzoeken verandert met ingang van dit jaar.

Zeeuwse Eilanden werkt al jaren samen met de gemeenten bij de behandeling van verzoeken om kwijtschelding. Sinds eind 2008 is het mogelijk om de gegevens van belastingplichtigen die kwijtschelding hebben aangevraagd door het Inlichtingenbureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te laten toetsen. Dit bureau beschikt over vermogens- en inkomens-gegevens die nodig zijn voor het beoordelen van het kwijtscheldingsverzoek. Ook kentekengegevens zijn bij deze dienst bekend.

Het inlichtingenbureau heeft het bestand van belastingplichtigen die in 2008 een verzoek om kwijtschelding hebben ingediend van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Reimerswaal en Tholen beoordeeld. Belastingplichtigen die op basis van die toets aanspraak op kwijtschelding kunnen maken, hoeven voor het jaar 2009 hun aanslag niet te betalen. Belastingplichtigen die het betreft ontvangen hiervan bericht.

Degenen die op basis van de toets niet in aanmerking voor volledige kwijtschelding komen, worden via een brief en een verzoekformulier uitgenodigd om toch een verzoek in te dienen. We kunnen dan met de laatst bekende gegevens alsnog beoordelen of aanspraak op kwijtschelding kan worden gemaakt.

Inwoners van de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen (waar de toets nog niet heeft plaatsgevonden), die in aanmerking willen komen voor kwijtschelding in 2009 kunnen een aanvraag indienen. Zij kunnen echter geen gebruik meer maken van de ver-korte procedure, bestemd voor inwoners die de twee voorgaande jaren volledige kwijtschelding hebben ontvangen. Dit laatste vooral omdat deze groep mensen volgend jaar ook automatisch getoetst zal worden en wij voor die toets liefst over de meest actuele gegevens beschikken die in het uitgebreide formulier worden ingevuld. Op deze wijze kunnen wij ervoor zorgen dat alle mensen die recht hebben op kwijtschelding vanaf 2010 automatisch vrijgesteld worden van betaling in ons gebied.

Alle inwoners waarvan wij op basis van voorgaande jaren verwachten dat ze voor dit jaar nog een kwijtscheldingsverzoek willen indienen, ontvangen het aanvraagformulier automatisch.
Provincie:
Tag(s):