zondag, 31. mei 2009 - 13:07

Noord-Brabant gaat nieuwbouw vlot trekken

Den Bosch

De provincie Noord-Brabant gaat de komende drie jaar de bouw vlot trekken van 10.000 woningen die door de kredietcrisis niet gerealiseerd dreigen te worden. Dit heeft de provincie laten weten.

Voor het in beweging houden van de woningbouw trekt Brabant €50 mln uit. De eerste 17 bouwprojecten zijn al geselecteerd, daarna volgen er meer. Er lopen al vier pilotprojecten. Bij twee daarvan start binnenkort de bouw: Signatuur in de Bossche wijk Boschveld en Luistruik in Nuenen.

Als gevolg van de kredietcrisis stellen projectontwikkelaars en aannemers bouwprojecten uit, als het niet lukt op voorhand al voldoende woningen te verkopen. Maatwerk gericht op het in beweging houden van de aanbodkant van de stagnerende woningbouwmarkt, moet dat verbeteren.

Per project stelt de provincie arrangementen op in samenwerking met gemeente, projectontwikkelaars en banken. Alle betrokkenen moeten meedoen, stelt de provincie als harde voorwaarde.

De Brabantse gemeenten spelen een centrale rol. Zij hebben de afgelopen maanden geschikte woningbouwprojecten aangedragen. Dat betekent dat een project in principe startklaar is, alle vergunningen zijn verleend en de huizen liefst ook al te koop staan. De gemeenten leveren verder een bijdrage door vaker grond in erfpacht uit te geven. Voor de projecten dienen de gemeenten als loket.

Terugvloeien
Naast de nu ingezette stimulering van de aanbodkant, bereidt de provincie ook maatregelen voor om het kopen van woningen aantrekkelijker te maken. De €250 mln worden ingezet als garantiestelling, financiering en soms als directe stimulering.

Een groot deel van het geld vloeit daardoor terug naar de provincie en kan eventueel opnieuw worden ingezet. De maatregelen maken deel uit van de eind februari aangekondigde Brabantse aanpak van de kredietcrisis, een pakket van in totaal €400 mln.

Stimulans
“We hebben de afgelopen maanden 240 woningbouwprojecten met in totaal 13.000 woningen in 53 Brabantse gemeenten in kaart gebracht die volgens de gemeenten klaar zijn om gebouwd te worden, maar die door de kredietcrisis niet worden uitgevoerd�, zegt gedeputeerde Paul Rüpp (ruimtelijke ontwikkeling). “Met deze eerste financiële impuls kunnen we in Brabant de komende drie jaar 10.000 woningen bouwen die anders niet gebouwd zouden kunnen worden.� Een fikse stimulans van de werkgelegenheid in de bouw en aanverwante sectoren, zegt Rüpp. Aan directe en indirecte werkgelegenheid levert deze maatregel 17.500 manjaren op.�

Breed palet
Sinds Brabant op 18 februari maatregelen tegen de kredietcrisis aankondigde, zijn niet alleen geschikte bouwprojecten in kaart gebracht, ook gingen al vier pilotprojecten van start. Met gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, banken en de bouwwereld voerde de provincie intensief overleg. Daardoor is er nu een breed draagvlak voor de gekozen aanpak.

“We kunnen nu echt aan de slag�, stelt Rüpp. “We weten welke projecten in aanmerking komen, het geld is er en we hebben getoetst of onze maatregelen niet strijdig zijn met bijvoorbeeld de staatssteunregels van ‘Brussel’.�
Provincie:
Tag(s):