dinsdag, 21. juli 2009 - 16:24

NZa advisteert prestatiebekostiging ambulancezorg

Den Haag

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert de minister van VWS om per 2013 in de ambulancezorg te kiezen voor prestatiebekostiging. De vergunningverlener stelt op basis van benchmarking een vaste vergoeding (lumpsum) vast voor de te leveren zorg. De ambulancezorg werkt dan met gesimuleerde concurrentie.

Doel van de Wet op de Ambulancezorg (WAZ) is te komen tot kwalitatief goede ambulancezorg voor een betaalbare prijs. Doel van de minister daarbij is gelijktijdig met de invoering van de WAZ een nieuw marktmodel voor de ambulancezorg te introduceren dat meer transparantie biedt en een grotere prikkel tot doelmatigheid bevat. Prijs is daarbij niet het belangrijkste criterium voor het uit te werken bekostigingsmodel, maar het borgen van de continuïteit en kwaliteit van de zorg.

Volgens de WAZ wordt per veiligheidsregio één vergunninghouder geselecteerd. De minister geeft per 1 januari 2011 een vergunning voor onbepaalde tijd per veiligheidsregio af, op basis van een Programma van Eisen1. Een onderdeel van dit Programma van Eisen is een bekostigingsmodel. De minister heeft de NZa gevraagd om een advies over dit bekostigingsmodel

Advies van de NZa is om in de transitieperiode 2011 en 2012 de aanbieder te selecteren op basis van een lumpsumvergoeding met een bandbreedte. Omdat de continuïteit van acute zorg nooit in het geding mag zijn adviseert de NZa te werken met een bandbreedte. De ondergrens is noodzakelijk om de continuïteit en kwaliteit niet teveel afhankelijk te maken van de prikkel om doelmatig te zijn. De bovengrens om de kosten niet bovenmatig te laten stijgen.
Provincie:
Tag(s):